Vilket värde har det att bevara en mångfald växt- och djurarter?

Biologerna från Österäng
Johan Samuelsson, informatör och biolog vid ArtDatabanken
Vilket värde kan det ha för framtiden att bevara en mångfald växt- och djurarter och en variation i arvsanlagen för varje art?
Hej biologer! Det finns olika skäl för att bevara mångfalden av arter. Man bör själv fråga sig varför man vill att alla växter och djur bör fortleva. Ni kanske hittar fler argument än de nedan? Värdet beror på hur man värderar dessa argument. Etiska motiv: Vi har ingen rätt att utrota andra arter. Vi har ett ansvar att förvalta den biologiska mångfalden och att lämna över den till kommande generationer. Ekologiska motiv: Biologisk mångfald är förutsättningen för upprätthållandet av ekologiska system som också människan är beroende av. Materiella och ekonomiska motiv: I naturen kan man fortfarande finna arter som kan användas till nya mediciner, mat, industriprodukter och vid växtförädling. Kulturella och sociala motiv: Naturen och dess arter är källa till kreativitet och inspiration. De är en del av vårt kulturarv och bidrar till er egen och andras livskvalitet.
Publicerad: