Vilket samband finns mellan skogens stående stamvolym och dess produktion?

Mats
Björn Elfving
Vilket samband finns mellan skogens stående stamvolym och dess produktion?
Det finns inget generellt samband mellan skogens stående förråd och tillväxten. Högsta tillväxten av stamvirke finner man i medelålders skog, när träden är ca 15 meter höga. När skogen åldras ökar stående stamvolymen medan tillväxten sjunker. I de allra flesta fall sjunker tillväxten när man gallrar. Det är det dominerande resultatet av alla de gallringsförsök som utförts sedan starten av skoglig försöksverksamhet 1902. För gran på mycket bördiga marker finns dock exempel på att volymtillväxten ökat efter måttligt hårda gallringar. Direkta jämförelser av hög- och låggallring med samma styrka tyder på obetydliga tillväxteffekter av gallringaformen i yngre skog, medan höggallring i äldre tallskog givit högst tillväxt i finska försök. I skiktad skog med gammalt överbestånd och jämnt underbestånd, t ex granuppslag i gammal tallskog, torde också den samlade tillväxten öka när överbeståndet avverkas.
Publicerad: