Vilken formel används för Näslunds beräkningar för att räkna ut volymen på större träd?

Per Viktorsson
Björn Elfving
För att beräkna hur många skogskubikmeter ett träd innehåller kan man använda färdiga tabeller när man vet brösthöjdsdiameter (på bark), trädlängd och vilket område i Sverige. Jag har hittat tabeller (gran,södra Sverige) som gället upp till diam. 64 cm i brösthöjd. I era svar finns en uppskattning: Yta*höjd/2. Jag vill veta vilken formel som används för Näslunds beräkningar (södra Sverige och gran/tall) för att kunna räkna ut volymen (skogskubikmeter) på större träd. Är Näslunds-varianten bäst för södra Sverige? Svar till: per.viktorsson@husqvarna.se
Näslunds sk. mindre funktioner för tall och gran i södra Sverige har följande lydelse (v = stamvolym ovan stubbe inkl. bark, dm³; d = brösthöjdsdiameter på bark, cm; h = trädhöjd, m):

tall v = 0,1072·d² + 0,02427·d²·h + 0,007315·d·h²
gran v = 0,1104·d² + 0,01925·d²·h + 0,01815·d·h² - 0,04936·h²

Grunddata till funktionerna innehåller få träd grövre än 50 cm, så det finns risk för relativt stora felskattningar vid tillämpning på mycket stora träd. Det finns mer komplicerade funktioner som ger något högre precision för normala träd, men för mycket stora träd är problemet detsamma: facit saknas!

Publicerad: