Vilka olika typer av skog finns det?

Alice Li
Elisabet Andersson
Vilka olika typer av skog finns det?
Hej Alice! I huvudsak finns det fyra olika typer av skogar. Längst i söder finns den s.k. södra lövskogsregionen. Den domineras av lövskog med ädla lövträd som bok, alm, ask och ek. Norr om den finns den södra barrskogsregionen där skogarna är en blandning av löv- och barrträd. Ädla lövträd förekommer forfarande. Norra Sverige täcks av den norra barrskogsregionen där barrskogar med inslag av björk och asp dominerar. Det fjärde området är fjällbjörksregionen där, som namnet antyder, det är fjällbjörk som dominerar.
Publicerad: