Varför står det så mycket aspar som inte används i skogen?

Sune Backgård
Bo Leijon
Varför står det så mycket Aspar som inte används i skogen. När jag byggde för 30 år sedan använde jag aspvirke i bastun. Virket är obehandlat och är fortfande ljust och fint. Vi badar minst en gång i veckan-ibland fler. Här i Västerbotten finns det gott om stora aspar i skogarna. Nog måste detväl finns avsättning för asp.

Aspvirket är användbart som du säger och kanske underskattat. Aspen duger också till massaved. Virket betalas dock inte särskilt bra. Stora aspar har däremot ett mycket högt värde ur naturvårdssynpunkt och bör därför inte avverkas. I sena stadier bildas håligheter, boplatser för hålbyggande fåglar. Grova lövträd har visats hysa en en stor mångfald av smådjur och svampar, inte minst under den utdragna fas när de dör av och bryts ner.

Den under senare årtionden höga älgstammen och söderut också annat vilt håller effektivt tillbaka föryngringen av asp. Det är därför osäkert hur det ställer sig med tillgången på asp på längre sikt, ännu ett skäl att vara försiktig med den asp som finns i skogen.

Slutligen kan det vara bättre ur skogsföryngringssynpunkt att vid slutavverkning lämna kvar en stor asp än att brottas med den djungel av rotskott som annars kommer upp och blir älgföda.

Publicerad: