Varför hyggesbränner man?

Markus Isaksson Östboskolan
Johnny Schimmel
Hyggesbränning :var för gör man det ?
Hyggesbränningen gjordes tidigare (under 50- och 60-talen när det brändes som mest i Sverige) för att åstadkomma en bra grogrund för trädens frön. Föryngringen skedde då genom sådd eller med hjälp av naturligt fröfall, i senare delen av perioden planterade man även på bränd mark.
Idag sker hyggesbränning så gott som uteslutande av naturvårdsskäl. Det finns nämligen organismer (ett 30-tal insektsarter, en handfull svampar och några få kärlväxter som är så specialicerade till att leva på unga brandfält i någon del av sin livscykel, att de har haft svårt att överleva i skogslandskapet idag när skogsbranden så effektivt bekämpas.
Publicerad: