Varför blir gamla träd vridna?

Bjorn Sundberg, Inst. f skoglig genetik och växtfysiologi
Varför blir gamla träd vridna?
I princip är veden hos alla träd, mer eller mindre vriden, dvs fibrernas riktning avviker från vertikalplanet. Fiberriktningen (vedvridenheten) förandras över tiden. Hos tex barrträd är det vanligt att fiberriktningen först vrider åt ena hållet (tex medurs) för att sedan, (efter ca 10-15 år) börja vrida åt andra hållet (moturs). Det finns dock undantag från detta, och det går inte att förutsäga med betämdhet åt vilket håll veden vrider för ett bestämt trädslag. I riktigt gamla träd finns exempel på fiberriktningen avvikar nästan 90% från vertikalplanet. Detta är dock ovanligt, och en fiberriktning kring 45% torde dock vara vanligare hos gamla träd.

Uppfattningen att enbart gamla träd har vriden ved, grundar sig förmodligen i att vedvridenheten lättast kan observeras hos döda träd som saknar bark. Vad som reglerar fiberriktningen är okänt. Det lär dock delvis vara genetiskt betingat. I Japan ingår förädling av träd med liten vedvridenhet som en del av det nationella förädlingsprogrammet.

Publicerad: