Varför är skogen så viktig för miljön och vad gör skogsnäringen för att minska påverkan?

Theoline
Dan Rydberg, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen

Hej!

Varför är skogen så viktigt för miljön, hur arbetar skogsnäringen för att göra så lite påverkan som möjligt på miljön, kan man göra mer än det?

Hej Theoline!
 
Man har under senare tid alltmer börjat prata om skogens ekosystemtjänster för att tydliggöra vilken betydelse skogen som miljö kan ha. Skogens ekosystemtjänster brukar delas in i försörjande (t.ex. mat, material och energi), reglerande (t.ex. luft, klimat och vatten), kulturella (t.ex. rekreation, hälsa, friluftsliv) samt stödjande (t.ex. biologisk mångfald). För att säkerställa skogens ekosystemtjänster vilar den svenska skogspolitiken på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Skogsstyrelsen är en sektorsansvarig myndighet som samarbetar med företrädare från skogsbruket och miljövården för att nå en uthålligt god avkastning från skogen och en rik och varierande skogsmiljö. Under de senaste åren har Skogsstyrelsen genomfört ett dialogprojekt med skogssektorn. Syftet med dialogen har varit att tydliggöra vad miljömålet och vad en god miljöhänsyn egentligen innebär.  Målet är att skogssektorn ,via en dialog, ständigt ska bli bättre i hänsynen den skogliga miljöns olika funktioner.
 

Publicerad: