Vår samfällighet äger skog. Är vi skyldiga att ha skogsbruksplan?

Lars Paulsson
Mats Fröjdenstam, skogsmästare och reg. fastighetsmäklare, LRF Konsult

Hej!

Vår samfällighet äger mark med skog, 30 hr. Vet ej om den är skogsfastighet. Är föreningen skyldig att gallra m.m., ha skogsbruksplan eller kan skogen bara växa? Andra skyldigheter? Föreningen bedriver ej skogsbruk. Råkar bara äga mark med skog på.

Hej Lars!

”När det gäller skog finns det numera varken en röjnings- eller gallringsplikt. Något krav att ta ner äldre, ”mogen”, växande skog finns inte heller. Krav på skogsbruksplan eller annan skogsskötselplan finns inte heller men det är att rekommendera, särskilt om man som ägare inte är utbildad eller på annat sätt införskaffat kompetens i skog och skogsbruk. Skogsbruksplanen ger en god översikt över innehavet och ger även råd för kommande åtgärder så att skogen sköts på hållbart vis. Många aktörer upprättar också planer som är certifierade (PEFC/FSC) och som ger skogsägaren råd om hur skogen ska förvaltas med tanke på natur- & kulturmiljöer i skogen. Med en certifierad skogsbruksplan kan man ofta få ett ”påslag” på timret vid avverkning, från virkesköpande bolag/föreningar, eftersom sågverken gärna köper ”miljömärkt” virke. Skogsvårdslagstiftingen innehåller en mängd olika skötselkrav, föreskrifter och allmänna råd. De viktigaste att känna till som skogsägare, ur produktionssynpunkt, är skyldigheten att anlägga ny skog (§5), lägsta ålder för föryngringsavverkning (§10) samt högsta areal för föryngringsavverkning (§11). Skogsvårdslagen behandlar också vilka träd som får planteras i landet, skötsel av ädellövskog, skogsbruk i skogliga impediment, avverkningsanmälan, natur- & kulturmiljövård, skyddsåtgärder mot skadliga insekter och mycket mer. Skogsvårdslagstiftningen finns att tillgå på Skogsstyrelsens hemsida. Är man osäker på hur lagtexten, föreskrifterna eller de allmänna råden ska tolkas kan man kontakta någon skoglig rådgivare på LRF Konsult så hjälper vi gärna till.
 
Värt att tillägga, då skogen ägs av en samfällighet, är att alla delägare i samfälligheten ska vara med och besluta om skogliga åtgärder, ta del av kostnader och fördela intäkter avseende skogen på den samfällda marken.”
 
Vänliga hälsningar!
 
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
LRF Konsult

Publicerad: