Var går gränsen för att det ska räknas som en skogsfastighet?

Linda
Svarat av: 
Mats Fröjdenstam
Mats Fröjdenstam Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
Areal

Hej!

Jag undrar var gränsen (storleken på skogen) går för att räknas som skogsfastighet?

Hej Linda!

Storleken på träden har ingen betydelse. All mark, från kalmark till slutavverkningsbar skog, räknas som skogsmark. Arealmässigt finns det dock begränsningar för att nybilda skogsfastigheter. En nybildad skogsfastighet måste enligt fastighetsbildningslagen vara lämplig för sitt ändamål och kunna producera ca 200 m3sk per år. Dvs en fastighet med en snittbonitet (växtlighet) på 5 m3sk/ha och år måste ha en totalareal på ca 40 ha. Dock finns undantag. Lantmäteriet går med på att bilda så kallade ”hästgårdsfastigheter” där ovanstående volymkrav inte behöver uppfyllas. I varje fastighetsbildningsärende gör lantmätaren en individuell prövning av den eventuella fastighetsbildningen så något ”facit” finns egentligen inte. För att nybilda en lantbruksenhet brukar dock arealen uppgå till 2 ha. Om det finns åker- eller betesmark är det lämpligt att densamma minst utgörs av 4 ha för att ägaren ska kunna införskaffa stödrätter för marken och söka EU-stöd på densamma.

Som alltid finns det undantag. Genom historisk fastighetsbildning har det bildats skogs- och lantbruksfastigheter som har en areal under 2 ha.

Med vänliga hälsningar!

0
Publicerad: