Vad skall jag göra med en nyckelbiotop?

Clas FriesVad skall jag göra med en nyckelbiotop, vill varken sälja den eller bilda reservat. vill fortsätta hugga som vi alltid har gjort!En nyckelbiotop är ett skogsområde som hyser eller kan hysa hotade och hänsynskrävande arter (enligt av Naturvårdsverket fastställda listor). På privat enskild mark har Skogsstyrelsen under i huvudsak andra halvan av 1990-talet inventerat nyckelbiotoper, medan större skogsägare (från små till stora skogsbolag, kyrkan, o.likn.) gjort detta i egen regi. En nyckelbiotop kan vara från något enstaka stort träd till flera 10-tals hektar. Vanlig storlek är 1-5 hektar.

Det finns inget lagligt skydd för nyckelbiotoper, varken i  Skogsvårdslagen eller MI eller i annan lagstiftning. På skogsmark så är "pågående markanvändning" skogsbruk, dvs. produktion och avverkning av virke. "Pågående markanvändning" får inte "avsevärt försvåras", vilket betyder att du som skogsägare inte kan tvingas avstå från att avverka utan att du kompenseras för det.

Skogsvårdslagen blir vid avverkning tillämplig i flera fall. Ett är att om du ska "föryngringsavverka" (dvs. ta upp ett hygge) så måste du anmäla det till Skogsvårdsstyrelsen om arealen är minst 0,5 hektar. Är föryngringsavverkningen mindre eller om du ska gallra (och t.ex. ta ut virket som brännved) så behöver du inte göra anmälan.

Ett annat sätt som Skogsvårdslagen kommer in på, är att dess §30 anger att du måste ta naturhänsyn, vilket i allra högsta grad är aktuellt vid avverkning i nyckelbiotop. Det är dock knappast troligt att du blir fälld om du inte gör det, så länge inte Skogsvårdsstyrelsens tjänsteman exakt angivit hur naturhänsynen ska tas (vilka träd, vilket område, e.dyl.). Eftergiften som krävs får dock inte vara alltför stor. Hur stor är dock svårt att exakt ange.

I rådgivningen och i kontakter med Skogsvårdsstyrelsen (till exempel i samband med anmälan om avverkning) föreslår dess tjänsteman nästan alltid att du ska undvika att avverka i nyckelbiotop. Det är så att säga en del av dagens skogspolitik. I Skogsvårdslagens miljömål ingår att bevara den biologiska mångfalden i skogen (bland annat betyder det att alla skogslevande växt- och djurarter ska bevaras). Eftersom de mest känsliga och/eller specialiserade arterna i stort sett är undanträngda till nyckelbiotoper och reservat, så intar man denna ståndpunkt. Det är nog en riktig ståndpunkt om miljömålet ska kunna uppfyllas. Sedan är det en annan sak att varenda nyckelbiotop troligen inte behövs för detta. Men om alla skogsägare med nyckelbiotoper skulle resonera så, skulle det nog strida mot miljömålet!

Om du som skogsägare avverkar i en nyckelbiotop så är det mycket troligt att du inte kan sälja virket. Detta är egentligen det som utgör det starkaste skyddet mot avverkning. Anledningen till att ingen (väldigt få i alla fall) vill köpa virke från nyckelbiotoper är att det med stor sannolikhet kommer fram till massmedia. Som sågverk, och inte minst som skogsbolag, är man mycket rädd för den "bad will" det skulle innebära. Jag tror att det är väldigt få skogsmaskinförare som skulle åta sig att avverka i nyckelbiotop, av samma skäl. Som jag ser det kan man, om man vill, klara sig runt detta "problem" om man avverkar själv eller anlitar en skogsmaskinförare som är villig att avverka i nyckelbiotop. Problemet med att avyttra virket kvarstår (om man inte använder det som ved förstås).

Många skogsägare tycker att det är intressant att ha en eller till och med flera nyckelbiotoper på sin fastighet. Det är den erfarenhet som bland annat Skogsvårdsstyrelsens tjänstemän fått i kontakterna med skogsägare som har nyckelbiotoper. En nyckelbiotop har ju andra värden än rent ekonomiska, vilket många uppskattar.

Inom landets skogspolitik ryms flera "verktyg". Ett är de Gröna skogsbruksplanerna som lanseras hårt av Skogsvårdsstyrelsen och vissa skogsägareföreningar. Som en norm har man att 5% av den produktiva skogsmarken ska avsättas (frivilligt alltså) för naturvård. Det är ett uttryck för "samhällets mål" (eller kanske krav) när det gäller vilken uppoffring varje skogsägare anses ska kunna göra för att bidra till miljömålets uppfyllande. Fem procent är samma nivå som skogsbolagen nu tillämpar och som finns i den certifieringsstandard (FSC:s) som de tillämpar. Precis som i de Gröna skogsbruksplanerna har bolagen på skogskarta markerat vilka områden det är fråga om.

Speciellt för att skydda nyckelbiotoper i skogen har skyddsinstrumentet Biotopskydd inrättats. Det är främst avsett för områden upp till 5 hektar, men används i undantagsfall för större områden. Biotopskydd inrättas av Skogsvårdsstyrelsen. Du får marknadsmässigt betalt för den stående skogen och markvärdet (hänsyn är tagen till avverkningskostnad och terrängtransport). Normalt kan du fortfarande äga marken och kan jaga på den, etc. Ett annat skyddsinstrument är naturvårdsavtalet som du sluter med Skogsvårdsstyrelsen. Det innebär ofta att du kan göra viss avverkning, men då endast för att främja eller åtminstone inte föröda de naturvärdena som finns. Detta regleras i ett avtal med Skogsvårdsstyrelsen. Du får på samma sätt som i biotopskyddsfallet marknadsmässig ersättning för uteblivna avverkningsmöjligheter.

Är nyckelbiotopen stor (ca 50 hektar och uppåt) kan naturreservat bli aktuellt. Oftast köper staten genom Länsstyrelsen mark och skog för, även här, marknadsmässigt pris. Liksom för biotopskydd kan du tvingas att avstå marken, dvs. om "samhället" verkligen vill inrätta biotopskydd eller naturreservat så kan du inte hindra det. Överklagandemöjligheter finns dock alltid.

Min uppfattning är att man som skogsägare i det längsta ska undvika att avverka i nyckelbiotop (och även andra känsliga områden). Oftast utgör nyckelbiotopsarealen en mycket liten del av fastigheten. Genom att bedriva sitt skogsbruk med hög produktionsambition på den resterande, övervägande delen kan man se det som ett sätt att kompensera en frivillig avsättning av nyckelbiotop. Höga naturvärden kan lätt spolieras, men tar mycket lång tid att återskapa eller återställa (vissa kan ta storleksordningen 50 år, medan andra kan ta 1000 år).

På samma sätt som jag har en uppfattning om hantering av nyckelbiotoper, så kan du som skogsägare ha det. Men till skillnad från mig måste du själv ta ställning till hur du vill göra. Givetvis ska man följa lagen, men hur lågt i naturhänsyn du är villig att gå - och på så sätt bidra till skogspolitikens miljömål - måste du själv bestämma!

0
Publicerad: