Vad innebär uttrycket ansvarsart och var kommer det ifrån?

jenniferdifusco@yahoo.com
Clas Fries

Vad innebär uttrycket ansvarsart och var kommer det ifrån? Var kan man få reda på vilka arter som är svenska ansvarsarter?

Begreppet ansvarsart har en - i teorin - ganska precis definition, men i praktiken är det svårare.

Med ansvarsart menas att "man" har ett speciellt ansvar för att se till att en viss art - "ansvarsarten" - "kan fortleva i livskraftig populationer". "Man" är nog oftast ett land, eftersom det överenskomna globala ansvaret för den biologiska mångfalden (överenskommet bl.a. vid Riokonferensen 1992) i praktiken regleras genom nationall lagstiftning.

En ansvarsart är en art som återfinns på de s.k. rödlistorna, dvs. artlistor på hotade och hänsynskrävande arter, och som man kan komma fram till att ett land (eller kanske en region i ett land) har ett speciellt ansvar för. Det är det här senaste som gör att det i praktiken blir lite svårt.

På vilka grunder ska man säga att t.ex. Sverige har särskilt ansvar för visa arter? Det som man på Naturvårdsverket (jag kommer inte ihåg namnen på de personer som jobbar med frågan; men det går nog att fråga i telefonväxeln) bl.a. presenterat som avgörande för om en art ska bli "svensk ansvarsart" är 1. om en stor del av den globala populationen finns i Sverige och/eller 2. om populationen av arten har minskat kraftigt under senare år. (Det finns fler kriterier och djupare resonemang om detta.)

Jag kommer inte ihåg namnet på några av de för Sverige föreslagna ansvarsarterna (jag tror att det fortfarande ligger på "förslagsnivå"; frågan om ansvarsarter är väldigt ny eftersom frågan om hur man operativt ska handha "den biologiska mångfalden" är så pass ny). Listan blir nog kanska kort (kanske ett 10-tal arter). Orsaken är att många av de svenska arterna finns nere på kontinnenten och i den boreala skogen i Ryssland.

Mer info. om ansvarsarter får du bäst på Naturvårdsverket eller vid Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, Uppsala (tel 018-671000 vx).

Publicerad: