Vad behöver jag ta reda på när jag ska köpa en gård?

Drängen
Mats Fröjdenstam, skogsmästare och reg. fastighetsmäklare, LRF Konsult

Hej!

Hej!

Står inför ett köp utav en gård,vet att ekonomin varit dålig, samt att allt inte skötts så väl, skogen ligger på ca 40 ha i Mellansverige, vad behöver jag ta reda på? Vilka gömda kostnader och problem kan jag stå inför....

Hej!

Jag utgår ifrån att det är en gård med gårdscentrum (bostadshus & ekonomihus) med en del skog.
 
När det gäller bostadshuset bör en köpare titta på vilka kostnader man kan behöva att lägga på huset för att få det ”beboligt”. För en köpare spelar det stor roll i vilket skick husen är eftersom skicket avgör hur pass mycket pengar som vederbörande behöver lägga på gården utöver köpeskillingen. I vilket skick är vatten & avlopp, värmeanläggning, ledningar (el & VA), eldstäder, skorsten m.m. Rent byggnadstekniskt bör man som spekulant också kika på hur tak och grund ser ut. Behöver tacket repareras eller bytas ut den närmaste tiden? Hur ser grunden ut? Är det källare eller annan fuktbindande grundtyp kanske det behövs dränerings- avfuktningsåtgärder? Utöver detta finns det även andra, mindre akuta, framtida åtgärder man bör ta i beaktande som exempelvis skick på fönster, isolering, ytskikt m.m.
 
Gällande ekonomihusen så är taken det viktigaste. Har taken hållit tätt så har säkert den bärande stommen och resterande del av byggnaden klarat sig ganska bra eftersom ekonomihus ofta är ganska ”luftiga”. Kostnader för att rusta upp eventuella ekonomihus bör alltid vägas mot nyttan av ett upprustat ekonomihus. Finns det någon användning för det eller någon eventuell intäkt på det? Om inte kanske man ska investera i andra delar av gården. Är det ekonomihus med produktion i bör man sätta sig ner och räkna på om det är lönsamt att fortsätta med den typen av verksamhet eller om man ska ställa om den till något annat vid övertagandet.
 
Gällande skogen bör köparen se till att det finns en skogsbruksplan och sedan bör man ta med sig den ut i skogen och kika om volymer, bonitet, trädslagsfördelning m.m. stämmer. Finns det ingen skogsbruksplan eller om man själv har svårt att förstå alla delar i skogsbruksplanen så bör man anlita en fackman eller annan skogskunnig person som går med ut och tittar på skogen. Värdepåverkande faktorer är läge, arrondering, virkesvolym, areal, tillgång till väg, jakt, barrandel, andel slutavverkningsbar skog, skick på vägar och diken m.m. Ligger skogen långt från väg så virkestransport sker över annans mark bör man se om det finns giltiga avtal för detta. I många fall finns muntliga överenskommelser för transporten, då ska all virkestransport ske med din grannes goda vilja vilket inte alltid är oproblematiskt (det är vanligare med ”muntliga avtal” än vad man tror).
 
Rent fastighetstekniskt så bör man även kika på om fastigheten har andelar i samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, häradsallmänningar eller dylikt som genererar intäkter eller kostnader. Finns det pantbrev? I så fall på hur mycket och finns de kvar (ibland kan de vara förkomna och hindra en ny köpare från tillträde)? Har man en egen jordbruksfastighet i närheten kanske man kan göra en fastighetsreglering istället för ett ”jordabalksköp” och därmed minska sina kostnader hos Lantmäterimyndigheten.
 
Det här är bara några få saker man behöver tänka på när man köper en jord- eller skogsbruksfastighet. Kontakta gärna något av våra kontor så hjälper vi gärna er med rådgivning inför ett fastighetsköp.”
 
Vänliga hälsningar!
 
Mats Fröjdenstam
Skogsmästare & Reg. Fastighetsmäklare
LRF Konsult

Publicerad: