Vad är våtmarker för någonting?

teddy_anna@hotmail.com
Björn Hånell
Vad är våtmarker förnågonting? Vad är det som hotar dom?
Våtmarker är ett mycket vitt begrepp som innefattar alla marker som har ett högt grundvattenstånd, t.ex. marker med ett mer eller mindre tjockt torvtäcke. Därtill kommer alla marker med synligt vatten på ytan. Enligt en allmänt vedertagen internationell definition omfattar våtmarker även öppet vatten ner till sex (6) m djup!
Våtmarker hotas av olika former av exploatering, ofta genom dikning (som sänker grundvattenståndet).
Publicerad: