Vad är skillnaden mellan urskog och "vanlig" skog?

anina
Gunilla Häggström, webbansvarig SkogsSverige

Vad är de största skillnderna mellan en urskog och en "vanlig" skog? Och vad ska man säga till klassen om man ska berätta vad en urskog är?

Hej Anina!

Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig exploatering som jordbruk och skogsbruk. Motsatsen är kulturskog, dvs skog som är ett resultat av skogsodling där man har planterat ny skog. Ett mellanting är naturskog, skog som inte har utsatts för mänsklig verksamhet på 150 år.

Så här står det i Nationalencyklopedin: "Urskog: skog utan spår av människors ingrepp. Enligt allmänt språkbruk ska urskogen dessutom vara gammal och helst grov, men principiellt är t.ex. spontan återväxt på ett brandfält eller i större stormlucka urskog så länge den är orörd. Många urskogar är olikåldriga och uppvisar olika stadier av återväxt och nedbrytning av trä och annat organiskt material. Bortsett från fjällbjörkskog är verkliga urskogar numera sällsynta i Norden, även om sådana finns kvar i en del fjällnära barrskogar samt i några nationalparker och andra reservat, särskilt i n. Finland. Mycket större urskogar finns fortfarande i n. Sibirien, Alaska och n. Canada samt i ännu återstående regnskogar. I tropiska och vissa subtropiska urskogar är rikedomen på trädarter och på trädlevande växt- och djurarter överväldigande. Urskogar är betydelsefulla för bibehållandet av artmångfald bland både växter och djur, av vilka ett stort antal, särskilt i tropikerna, inte kan överleva storskalig avverkning och andra stora ingrepp i skogarna."

Lycka till!

Publicerad: