Vad är LD50, närsaltsbegränsning och N/P-kvot?

bo Johnsson
Bo Leijon
Hej!
Undrar över ett par begrepp som jag hoppas ni ska kunna hjälpa mig med. Vad menas med kretsloppssamhälle? vad är ld50-värde och närsaltsbegränsning (N/P-kvot)? Tack på förhand
Kanske inte i första hand en skogsfråga eftersom flera av de begrepp du frågar om används för att beskriva tillståndet i vattendrag. Men avrinningsvatten från skogsmarken hamnar ju i vattendragen, så visst finns det kopplingar.

Kretsloppssamhälle: Ett samhälle där restprodukter och avfall återanvänds, recirkuleras.

LD50-värde: Den dos eller koncentration av ett ämne, vid vilken 50% av individerna (t ex försöksdjur) dör.

Närsaltbegränsning: Vanligaste betydelsen är att man vill begränsa tillförseln av växtnäringsämnen (till vattenekosystem). Alternativt kan begreppet syfta på att tillgängligheten av något växtnäringsämne (närsalt), t ex kväve eller fosfor, begränsar tillväxten av någon organism.

N/P-kvot: Kvoten mellan halterna av kväve (N) och fosfor (P), en bedömningsgrund för tillstånet i en sjö. N och P är viktiga näringsämnen som ligger bakom eutrofiering (övergödning) av vattenekosystem. En N/P-kvot mellan 15-30 anses som balanserad. Kvoten kan variera över året.

Publicerad: