Vad är kåda?

Frågor om kåda
Berit Bergström
Vad är kåda? Finns det kåda i alla träd?
Kåda består främst av hartssyror och monoterpener. Sammansättningen på kådan, både när det gäller innehåll och proportioner, varierar mellan olika trädslag och även mellan träd som växer på olika växtplatser. Generellt kan man säga att tätvuxna träd har mer kåda i kärnveden än frodvuxen. Kådan finns både i kärnveden (den inre mörkare delen av trädets stam) och i sk törved, dvs skadad ved som dränkts in med kåda för försvar. Kådans funktion är att skydda trädet för insekts och svampangrepp. Tallens kärnved innehåller mer kåda än granens. Tallens kärnved innehåller normalt 2-4% kåda. I gran är halten kåda endast 0.2-0.4%.

Kåda, som vi använder begreppet i Sverige, är främst det som finns hos barrträd. Bland våra svenska trädarter finns det inget lövträd som har kåda. Kåda finns däremot i en del utländska trädslag som inte hör till barrträdssläktet.

Publicerad: