Vad är en nyckelbiotop?

Björn Hultman,Björkebol,67293,ÅRJÄNG
Clas Fries, Docent, Institutionen för skogsskötsel
FRÅGA.1 Vad är en nyckelbiotop? FRÅGA.2 kan man få dispans att få avverka områden där vitryggad hack-spätt finns? Jag skulle bli hemskt tacksam om ni kunde skicka en plansch på timberjack 1270B även broschyrer mottages tacksamt TACK på förhand:Björn Hultman,björkebol "kallkällene" 67293 ÅRJÄNG
FRÅGA.1 En nyckelbiotop är ett skogsbestånd (oftast från något tiondels hektar till några - säg - 5 hektar) som hyser eller har potential att hysa s.k. rödlistade arter. Rödlisatde arter är det som ofta kallas hotade arter. Rödlistor fastställs av Naturvårdsverket på förslag av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som i sin tur anlitar en mängd experter (landets främsta).

Eftersom större djur rör sig så blir det knappast aktuellt att utgå från exempelvis tjädern (som är rödlistad som "hänsynskrävande", klass 4) när det gäller avgränsning av nyckelbitop. Istället är det växter och insekter som "utlöser" n-biotop. Ofta rödlistade kryptogamer (svampar, mossor, lavar). Eftersom många av dessa är små o/e kräver specialistkunskap för att identifieras så används ofta s.k. signalarter (ofta olika lätt igenkännbara örter), vissa tickor, någon lav, etc. som indikatorer.

Många nyckelbiotoper avgränsas också för att de innehåller egenskaper (döda träd, t.ex.) som är ovanliga i kulturskogen och som många rödlistade arter är beroende av.

N-biotopsinventeringen utförs på privatmarken av speciellt utbildade tjänstemän vid skogsvårdsstyrelserna. Den började 1993 och skulle vara klar 97, men blir klar 98. Bolagen gör egna inventeringar. Totalt kommer ca 1-2 % av den produktiva marken att vara n-biotoper. Mellan 100 000 och 200 000 n-biotoper koimmer att ha avgränsats på den privatägda marken.

FRÅGA.2 Det behövs ingen dispens. Det finns ingen lagstiftning som kan hindra en markägare att avverka i ett sådant område (som ofta - åtminstone delvis - torde vara n-biotop), utan att markägaren får ekonomisk kompensation. I skogsvårdssyrelsens rådgivning så rekommenderas naturligtvis markägaren att avverka på annat ställe eller modifiera avverkningen för att minska skadeverkningarna..

Clas Fries

Planscher på Timberjack måste du be att få direkt från företaget. Det är inget som vi kan ombesörja.

Erik Valinger

Publicerad: