Vad är det som styr bildningen av kärnved?

kl-sag@algonet.se
Skog Dr Berit Bergström, Inst. för skogsskötsel. SLU Umeå
Undrar vad det är som styr bildningen av kärnved, den mörkare delen i tall och om andelen kärna varierar med breddgrad, höjdläge, grönkronans storlek, beståndstäthet, skötsel, bonitet, marktyp, genetik, etc. Vilka av dessa ovan nämda faktorer påverkar mest?
Mängden (andelen av totala stammen) kärnved varier mycket mellan trädslag och bestånd. Det finns inga entydiga resultat som visar hur olika omgivningsfaktorer såsom bördighet, höjdläge, breddgrad och sånt påverkar mängden. En omgivningsfaktor som t ex bördighet kan enligt vissa studier ge upphov till mer kärnved och enligt andra till mindre.

Vad man däremot vet är att träd med snabb ungdomstillväxt får mer kärnved. Trädets ungdomstillväxt är troligtvis den enskilda faktor som påverkar mängden (andelen) kärnved mest. Eftersom kärnvedsbildningen verkar avancera med ett bestämt antal årsringar per år, blir mängden större vid bredare årsringar.

En annan faktor som man förknippar med en andelen kärnved är om träden har en stor grönkrona. En stor krona innebär att trädet har en större splint och relativt sett mindre mängd med kärnved. Om och hur det påvekar den absoluta mängden kärnved är ännu inte känt.

Det genetiska inflytandet (heritabilitieten) sägs vara lika stor som påverkan från omgivningsfaktorerna. Vad detta innebär i praktiken är inte riktigt klarlagt men det visar på att möjligheten för förädling av tall mot ökad kärnvedsmängd är möjlig.

Tidigare har man pratat om att norrlänska senvuxna undertryckta tallar innehåller mer kärnved. Vad detta beror på är inte känt, men det kan tänkas att när träden på magra marker blir äldre så kulminerar den årliga tillväxten och avtar nybildningen av splintved samtidigt som kärnvedsbildningen fortstätter med samma hastighet som tidigare. Det ger resultatet att mängden kärnved blir större. Samma effekt skulle man nå på bördiga marker i södra Sverige om man lät träden stå väldigt länge så att splinttillväxten avtar.

Det finne en bra sammanställning på engelska som rekomenderas, kan säkert beställas på biblioteket:
Hillis, W. E. 1987. Heartwood and Tree Exudates. Springer Verlag Berlin.

Publicerad: