Vad är det för skillnad på ett naturresevat och ett naturvårdsområde?

Peter
Bo Leijon
Vad är det för skillnad på ett naturresevat och ett naturvårdsområde.
Naturreservat, som utgör 3/4 av all skyddad natur, är en ganska stark form av skydd. Alltsedan naturvårdslagen tillkom år 1964, har länsstyrelsera kunnat inrätta naturresevat. I och med miljöbalkens tillkomst, har även kommunerna möjlighet att avsätta naturreservat, förutsatt att kommunen själv står för kostnaderna. Ett reservat kan omfatta såväl privat mark som allmän mark. Vid reservatsbildningen kan den private ägaren få intrångsersättning eller så inlöses området. Vilka regler som gäller inom reservatet varierer beroende på syftet med reservatsbildningen. I vissa fall kan all ekonomisk markanvändning behöva förbjudas, i andra fall kan jord- och skogsbruk tillåtas i större eller mindre utsträckning.

Naturvårdsområden var en svagare skyddsform. Jag säger var, för sedan miljöbalken trädde i kraft har möjligheten att skapa nya naturvårdsområden upphört och befintliga naturvårdsområden ska numera betraktas som naturreservat. Länsstyrelsen eller kommunen kunde tidigare enligt naturvårdslagen inrätta naturvårdsområden. Det utgick ingen intrångsersättning, och därför var möjligheterna begränsade, att styra skogsbruk och annan markanvändning. Naturvårdsområden kunde bildas t ex för att skydda landskapsbilden, upprätthålla vissa kulturbetingade biotopers värden eller för att skydda friluftområden.
Källa: Naturvårdsverket
Publicerad: