Vad är biologisk mångfald?

Lollo
Bo Leijon
Hur definieras biologisk mångfald? Vilka komponenter ingår i begreppet? Finns det brister med begreppet? Tack på förhand
Biologisk mångfald eller biodiversitet innefattar all biologisk variation på gennivå, artnivå och ekosystemnivå.

Begreppet innefattar alltså inte bara antalet arter utan också arternas genetiska variation samt deras relativa förekomst. Den biologiska mångfalden anses minska om arterna representeras av genetiskt mycket homogena populationer eller om den relativa förekomsten av olika arter är mycket sned, så att en enda eller ett fåtal arter har kommit att helt dominera. Begreppet inbegriper dessutom mängden av olika strukturer, funktioner och processer i ekosystemen.

En brist med begreppet är att det kan vara svårt att mäta.

Andra brister har inte så mycket att göra med själva begreppet men väl med hur det uttolkas i praktiken. Bevarandet av "biologisk mångfald" riskerar många gånger att få reducerad betydelse, nämligen att säkerställa förekomsten av ett antal kända rödlistade arter.

En annan brist kan vara att den biologiska mångfalden inom ett område faktiskt kan öka på konstgjord väg om man introducerar främmande arter, bygger en väg eller liknande. Då inställer sig frågan om denna mångfald är lika värdefull och skyddsvärd som den naturliga biologiska mångfalden.

Publicerad: