Om trävarumarknaden

Iggesunds Sågverk. Foto: Holmen AB
Iggesunds Sågverk. Foto: Holmen AB

Svenskt trä exporteras till stor del
Den svenska träindustrin är exportintensiv och alltså starkt beroende av hur konjunkturen ser ut på världsmarknaden. Av de 18,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som producerats i Sverige år 2019, förbrukades cirka 5,6 miljoner kubikmeter inom landet. Den resterande delen, drygt två tredjedelar, exporterades till andra länder. Europa är svensk sågverksindustris viktigaste marknad, med Storbritannien som i särklass viktigaste land. Nordafrika - inte minst Egypten - är också en mycket viktig region, särskilt för furuexporten. Asien, främst Kina, är den region dit exporten ökat mest de senaste åren. Ungefär hälften av exporten är furu- och hälften granprodukter. Av granprodukterna hyvlas det mesta som exporteras.

Av exporten år 2019 av sågade trävaror gick 20 procent till Storbritannien, 11 procent till Egypten och 8 procent till Norge. Det var de tre största mottagarländerna.

Här har vi samlat länkar där du kan hitta aktuell information om trävarumarknaden i Sverige och globalt samt ett par webbplatser där du kan ta del av nyheter och reportage från den trämekaniska industrin.

 

Källor till information om trävarumarknaden

Skogsindustrierna

Sammanställer statistik för den svenska sågverks- samt massa- och pappersindustrin varje kvartal samt årsvis en faktasamling med statistik över produktion och export av sågade trävaror, massa och papper

UNECE/FAO

Sammanställer varje år en översikt över den globala marknaden för skogsindustriprodukter, bland annat för sågade trävaror (UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review)

Global Wood

En digital ”business-to-business” marknadsplats för timmer och träprodukter där du kan ta del av  information och nyheter om den globala trävarumarknaden 

RISI

Ledande på information om den globala trävarumarknaden, bland annat priser och marknadsrapporter

EUWID

Oberoende leverantör av marknadsinformation för flera branscher, bland annat den trämekaniska industrin

Woodstat

Oberoende leverantör av information om trä- och råvarumarknaden till sågverk, skogsägare, banker m.fl.

 

Nyheter från träindustrin

Woodnet.se

Webbplats från NTT som är ett centrum för nyheter om nordisk träindustri

Tidningen trä

En gratistidning från Svenskt Trä som bevakar träarkitektur i Sverige och världen

 

Uppdaterad: