Om trävarumarknaden

Svenskt trä exporteras till stor del

Den svenska träindustrin är exportintensiv och alltså starkt beroende av hur konjunkturen ser ut på världsmarknaden. Av en total svensk produktion av sågade trävaror på 16,2 miljoner kubikmeter gick 11,6 miljoner kubikmeter på export år 2013, enligt statistik från SCB och Skogsindustrierna. Europa är den största marknaden men exporten till utomeuropeiska marknader har ökat under senare år och uppgick år 2013 till närmare 40 % av exporterad volym. En stor andel går till Nordafrika där framförallt Egypten har blivit en betydande marknad för svensk sågverksindustri. År 2013 var Storbritannien, Egypten och Tyskland de tre största exportmarknaderna för svenska sågade trävaror. Men Sydostasien är också en viktig marknad och den svenska trävaruexporten till framförallt Kina förväntas öka framöver. 

Här har vi samlat länkar där du kan hitta aktuell information om trävarumarknaden i Sverige och globalt samt ett par webbplatser där du kan ta del av nyheter och reportage från den trämekaniska industrin.

 

Källor till information om trävarumarknaden

Skogsindustrierna

Sammanställer statistik för den svenska sågverks- samt massa- och pappersindustrin varje kvartal samt årsvis en faktasamling med statistik över produktion och export av sågade trävaror, massa och papper

UNECE/FAO

Sammanställer varje år en översikt över den globala marknaden för skogsindustriprodukter, bland annat för sågade trävaror (UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review)

Global Wood

En digital ”business-to-business” marknadsplats för timmer och träprodukter där du kan ta del av  information och nyheter om den globala trävarumarknaden 

RISI

Ledande på information om den globala trävarumarknaden, bland annat priser och marknadsrapporter

EUWID

Oberoende leverantör av marknadsinformation för flera branscher, bland annat den trämekaniska industrin

Woodstat

Oberoende leverantör av information om trä- och råvarumarknaden till sågverk, skogsägare, banker m.fl.

 

Nyheter från träindustrin

Woodnet.se

Webbplats från NTT som är ett centrum för nyheter om nordisk träindustri

Svensk Träindustri

En gratistidning för träbranschen i Sverige

Tidningen trä

En gratistidning från Svenskt Trä som bevakar träarkitektur i Sverige och världen

Skog & Industri

Gratistidning från Skogsindustrierna som vänder sig till politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och media samt företrädare för skogsindustrin

 

Uppdaterad: