Tallvedens uppbyggnad

Tallvedens uppbyggnad

Tallvedens uppbyggnad

Ett barrträd består till ca 2/3 av den egentliga stammen, som bär upp kronan och grenarna samt är förankrad i marken med rotsystemet.

Till stammens viktigaste uppgifter hör:
  1. att vara den bärande enheten för trädet.
  2. svara för vätskeströmmarna i trädet. Detta innbär att kunna lyfta upp vätska från marken upp till toppen, som i de mest extrema fallen ligger på över 100 meters höjd (gäller dock ej vår tall).
  3. Svara för lagring av näring.

Stammen är således anpassad till många funktioner och hållfasthetsegenskaperna är mycket goda i förhållande till den låga vikten. Detta gör trä till ett mångsidigt material som kan användas till många ändamål.

Trädets varierande struktur kan medföra problem när träet används. Olika substansdelar kan ha olika egenskaper, eftersom materialet är heterogent. Trädet har tre så kallade huvudinriktningar . Dessa riktningar benämns longitudinell(längd), radiell och tangentiell riktning. Exempel på skilda egenskaper i olika riktningar är styrka, krympning och svällning (träet är anisotropt).
Skog dr. Hans Weslien, Institutionen för Skogshushållningen svarade så här på en fråga i SkogsSveriges frågelåda om: anisotropi hos trämaterial och dess inverkan på hållfasthet:

"Cellväggarna består av bl a starka trådar av cellulosakedjor, som till övervägande del löper ungefär i cellens längsriktning. Sammanhållningen i tvärsriktningen (med lignin + hemicellulosa) är svagare än själva trådarna. Därmed blir styrkan lägre tvärs än längs. Högre styvhet i radiell än i tangentiell riktning gäller ofta. Skillnaden är dock väldigt liten jämfört med skillnaden mellan tvärs och längsriktningen. (När det gäller hållfasthet räknas det sällan med skillnad, utan man har riktningarna tvärs och längs.) Den struktur veden har, med märgstrålar, årsringar, kärlens fördelning m m gör att veden blir lite svagare i en viss tvärsriktning. Skillnaden är träslagsberoende."

Förekomsten av vår- och sommarved i årsringarna är ett tydligt exempel eftersom vår och sommarved skiljer sig åt vad avser specifik vikt.

Trä har också olika egenskaper i olika riktningar vad beträffar krympning, svällning, hållfasthet och bearbetning. Trä är även hygroskopiskt och anpassar sitt fuktinnehåll efter den omgivande luftens relativa luftfuktighet och temperatur. Om trä belastas förändras formen, t.ex. om en träbalk belastas en lång tid med samma tyngd får den en bestående förändring som blir kvar efter det tyngden har tagits bort.
Det här betyder att träet är reologiskt.

På grund av alla dessa egenskaper som träet besitter, krävs goda kunskaper i materialteknik vid användning av trä.
Det är också viktigt att känna till vilken sorts trä som passar till olika ändamål.

 

 

Uppdaterad: