Trä och träindustrin - världens sjätte största producent

trä

Trä – ett hållbart material i dubbel bemärkelse

Trä som byggmaterial har en mycket lång tradition i Sverige. Trä spelar också en fortsatt viktig roll i ett samhälle som strävar mot kretsloppstänkande och ökad hållbarhet. Trä är ett hållbart material i dubbel bemärkelse: Dels är trä ett energieffektivt material som utvinns med en relativt liten energiinsats ur en förnybar och återvinningsbar resurs. De växande träden binder koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Dels har trä stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och kan därför användas för många olika ändamål samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. 

Sverige har mer skog än någonsin med en fortsatt stark nettotillväxt. Den svenska skogen räcker för att försörja en av världens största skogsindustrier med råvara – både till massa- och pappersindustrin och till sågverksindustrin.

Svensk sågverksindustri är världens tredje största exportör av barrträvaror och den sjätte största producenten. Samtidigt konsumeras mycket trä i svensk byggsektor och träförädlingsindustri.

Av de 18,6 miljoner kubikmeter sågade trävaror, som producerats i Sverige år 2019, förbrukades cirka 5,6 miljoner kubikmeter inom landet. Den resterande delen, drygt två tredjedelar, exporterades till andra länder. Exporten av sågade trävaror ökade år 2019 till 29,5 miljarder kronor

Europa är svensk sågverksindustris viktigaste marknad, med Storbritannien som särklassigt viktigaste land. Nordafrika är också en mycket viktig region, särskilt för furuexporten. Asien, främst Kina, är den region dit exporten ökat mest de senaste åren. Ungefär hälften av exporten är furu- och hälften granprodukter. Av granprodukterna hyvlas det mesta som exporteras.

Sverige har 140 sågverk

Sedan 1970-talet har produktionen koncentrerats till allt färre sågverk. Förädlingsgraden har ökat successivt. Idag finns cirka 140 sågverk i landet.

Träindustrin förädlar skogen

Den trämekaniska industrin är den del av skogsindustrin som förädlar skogen till sågade trävaror, alltså plank och brädor, och till träskivor, emballage, konstruktionsträ, möbler och inredningar. De biprodukter som uppkommer vid sågning (bark, sågspån och flis) används också som råvara i produktionen av till exempel spånplattor, pappersmassa och bränslepellets eller för uppvärmning i sågverkens egna torkanläggningar eller i fjärrvärmeanläggningar.

Se filmen ”En berättelse om svenskt trä” för en introduktion till svenskt trä och träindustri

Filmen har tagits fram i samarbete med Svenskt Trä -- en del av skogsindustrierna, Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning, Norrskogs forskningsstiftelse och SLU.

Under ämnet "Trä" på SkogsSverige har vi samlat fakta om trä som material och den trämekaniska industrin. Under menyn ”Från stock till planka” kan du till exempel följa med på stockens vandring genom ett modernt sågverk. Under andra menyer hittar du länkar till aktuell information och statistik om sågverk i Sverige, marknaden för sågade trävaror och länkar till bransch- och intresseorganisationer för träindustrin. Du hittar också länkar till information om träbyggande och beskrivningar, tips och inspiration för hemmasnickaren.

Fråga SkogsSverige om trä!

Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller trä eller träindustrin? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan

Kanske undrar du till exempel vad som styr bildningen av kärnved?

Läs svaret här

 • Virkespriserna minskar i norr men ökar i söder

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Under första kvartalet 2021 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved för första gången på två år, i jämförelse med kvartal fyra 2020. Priset på sågtimmer ökade med 4,8 procent och massaved med 1,2 procent. Men priserna ökade inte i hela landet, de minskar fortfarande i region Nord. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Derome stänger husfabriken i Renholmen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Derome har inlett MBL-förhandlingar med facket i syfte att stänga husfabriken i Renholmen och koncentrera hustillverkningen till företagets fabriker i Anneberg, Värö och Kristinehamn. Det innebär att 34 medarbetare i Renholmen har varslats om uppsägning. Avsikten är samtidigt att bemanna ett nytt kontor i Skellefteå med ett antal medarbetare. / Derome AB
  Läs mer
 • Vad krävs för växande bioekonomi och ökat träbyggande?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nyligen arrangerade LRF ett riksdagswebbinarium tillsammans med GS facket och LO som handlade om ökat träbyggande och den växande bioekonomin. Nu kan du se det i efterhand. Många är överens om att ökat träindustriellt byggande driver bioekonomin framåt och är lösning för såväl klimatet och välfärden som bostadsbristen. Men vad är det som saknas för att ett ökat träindustriellt byggande ska bli verklighet? / LRF
  Läs mer
 • Svanen godkänner NTR-certifierat trä

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Svanens nya kriterier tillåter nu beständigt trä som blivit behandlade med träskyddsmedel – trä som till exempel är NTR-certifierat. Detta innebär mycket för den svenska träindustrin. Svenska Träskyddsföreningen ser positivt på dessa nya kriterier då de öppnar upp för en ny svensk marknad. / Träskyddsaktuellt
  Läs mer
 • Varför är den svenska träbyggnadsindustrin så framgångsrik och världsledande?

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Ett flertal studier från olika länder pekar entydigt på att den traditionella byggindustrin under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Men en delsektor skiljer sig markant; den industriella träbyggnadsindustrin. Nu startar Luleå tekniska universitet (LTU) ett projekt som ska ta reda på branschens prestanda. "Det finns en potential för det industriella träbyggandet som är större än den svenska marknaden", säger Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok samt adjungerad professor i industriellt byggande vid Stanford University. Han framhåller att de svenska företagen är internationellt ledande inom det här området. / Sveriges Träbyggnadskansli
  Läs mer
 • Derome är redo att Svanen-certifiera

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Byggbranschen måste ställa om till en mer hållbar produktion och mängder av initiativ för att driva utvecklingen pågår. Nu tar Derome ytterligare ett steg när familjeföretagets husproduktion blir certifierad enligt Svanen, Nordens största miljömärkning: "Vårt mål är att vara klimatneutrala 2030, det innebär att vi lägger mycket kraft på att hitta hållbara lösningar där vi tar ansvar för vår miljöpåverkan", säger Anders Carlsson, Teknik & FoU-chef på Derome. / Derome
  Läs mer
 • Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur, design och hållbar stadsplanering

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Utställningen Woodlife Sweden presenterar 40 svenska träprojekt som visar hur arkitektur och design kan bidra till minskad klimatpåverkan. Woodlife Sweden har producerats av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter, i samarbete med branchorganisationenerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, och riktar sig till både svenska och internationella målgrupper. Utställningen syftar till att öka intresset för hållbar utveckling och öppna för nya samarbeten mellan aktörer inom hela träindustrin. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Limträ – en självklarhet i den cirkulära ekonomin

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  I januari beslutade regeringen om en första handlingsplan för cirkulär ekonomi med drygt hundra åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Ett av de fyra fokusområden som lyfts fram i handlingsplanen är cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster. Här är användandet av trä i allmänhet och limträ i synnerhet ett viktigt steg på vägen, skriver Johan Fröbel, chef teknik och distribution. / Svenskt Trä
  Läs mer
 • Södra köper sågverk och impregneringsverk – förstärker längs "E4-korridoren"

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södra förvärvar Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat område och stärker samtidigt Södras kunderbjudande inom svensk bygghandel. Södra har sedan tidigare sex sågverk och två impregneringsverk i Sverige. De nya förvärven ligger i ett område där Södra redan har en stabil råvaruförsörjning, men däremot saknar egen industriell verksamhet. / Södra
  Läs mer
 • Svenska trävaror räcker inte till - rekordlåga lagernivåer hos de svenska sågverken

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  När många länder hade svårt att leverera trävaror under år 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år. "Efterfrågan på svenska trävaror ökade under år 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden", säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker, Svenskt Trä och Skogsindustrierna. / Svenskt Trä
  Läs mer

Sidor