Symbolart, paraplyart, hotad, rödlistad, indikatorart, nyckelart, signalart, ansvarsart...?

Louise
Erik Hellberg

Jag skulle vilja ha förklarat för mig vad följande uttryck innebär: Symbolart, paraplyart, haotade/rödlistade arter, indikatorarter, nyckelarter, signalarter och ansvarsarter. Så undrar jag vad uttrycket green-list innebär. Tack på förhan

Symbolart - En art som står som symbol för någon specifik verksamhet. Ett exempel är ögonpyrola som står som symbol för nyckelbiotopsinventeringen. Det kan också vara en art som uppmärksammats i relation till ett specifikt miljöproblem. Exempel på detta är säl och utsläppen av miljögifter i Östersjön. Symbolarten är oftast allmänt känd och utgör därför ett strakt symbolvärde då de flesta människor känner igen den. Arterna skall göra sig bra vid propaganda på affischer, t-shirts m m. Jmf engelskans "flagship species".

Paraplyart - Tanken med paraplyarter är att vissa arter har ett brett krav på sin miljö och tillräckligt stort arealkrav, att om man gynnar/bevarar dessaa arter så kommer man samtidigt att bevara väldigt många andra arter.

Hotade/rödlistade arter - Arter som vars existens bedömts vara hotad inom det land rödlistan avser i enlighet med IUCN:s kriterier för rödlistning av arter. Kriterierna är numer internationella. Läs mer på Artdatabankens hemsida.

Indikatorarter och signalarter - Arter som indikerar något, d v s arter som speglar företeelser i miljön eller indikerar förekomst av andra arter. Signalarter är en typ av indikatorarter som använts i nyckelbiotopsinventeringen. Viktigt är att de utvalda arterna verkligen har indikatorvärde, är någorlunda lätta att känna igen och inte alltför ovanliga.

Nyckelart - En art som har stor betydelse för andra arters överlevnad.

Ansvarsarter - Arter som ett land har stort ansvar att bevara på grund av nationell och internationell försvinnanderisk. Det finns flera exempel på arter som inte är hotade i det land där den finns men då den inte finns någon annan stans så har den ändå internationellt sett ett högt skyddsvärde.

Så undrar jag vad uttrycket green-list innebär - Det har jag ingen aning om!
(Om "green-list": IUCN (Internationella naturvårdsunionen) har till exempel ett "Green List Programme" som syftar till god förvaltning av skyddade områden (se länk)/ red. 2018)

0
Publicerad: