Är det lönt att äga skog i framtiden med tanke på alla stormar?

Frågeställare: 
Anders Hultin
Besvarades av: 
Erika Olofsson, Inst för skog och träteknik, Linnéuniversitetet
monday, %e january, 2014
Fråga: 

Hej!

Jag vill veta, utgör alla dessa stormar och orkanbyar som bara blir fler och fler ett hot för landets skogar, är det lönt att äga skog i framtiden eller har skogslandet Sverige omvandlats till ett stort hygge och sönerblåsta skogar.

Svar: 

Hej Anders!

För att kunna fastslå att en förändring faktiskt skett avseende antalet stormar och orkanbyar behövs mycket långa mätserier. För Sveriges del går det inte att fastslå, utifrån sådana mätserier, några trender mot ett blåsigare klimat. Klimatscenarierna för framtidens klimat visar inte heller några tydliga trender mot ett blåsigare klimat i framtiden. De olika klimatmodeller som används ger t.o.m. olika svar. Trots att det nu inte blivit blåsigare ser vi att skogen drabbats av fler och mer omfattande vindskador. Detta kan förklaras av att själva skogen förändrats. Vi har idag, jämfört med för hundra år sedan, större arealer och virkesvolymer som kan blåsa ned. Andelen gran, som är ett relativt känsligt trädslag, har ökat i omfattning, trakthyggesbruket har skapat fler vindkänsliga beståndskanter. Risken för vindskador i framtiden styrs alltså av många faktorer.

Ytterligare är en faktor är om mildare och blötare vintrar i framtiden förändrar tjälförhållandena i marken. Eftersom risken för vindskador delvis förklaras av skogstillståndet, är det också möjligt att påverka denna med valet av trädslag, skötselåtgärder och planering.

Alltså om det är lönt att äga skog i framtiden och om skogen kommer att omvandlas till hyggen och sönderblåsta skogar beror delvis på hur vi sköter den.
 
Vänligen,
Erika Olofsson