Ännu ett svar på frågan om de nedblåsta träden ska bort eller ligga kvar i skogen.

Frågeställare: 
Jakob Magnusson
Besvarades av: 
Erik Hellberg, Insitutionen för skoglig vegetationsekologi SLU, Umeå
tuesday, %e february, 2005
Fråga: 

Ännu ett svar på frågan om de nedblåsta träden ska bort eller ligga kvar i skogen: Jag har en aktuell fråga som jag önskar få svar på. Min familj äger 6 hektar skog i Småland. Det har blåst omkull cirka 200 träd. Härav har vi avkvistat och dragit fram hälften av dessa träd, resten ligger nu kvar. Jag hör olika bud om vad vi bör göra. Mestadels från skogsägare säger man att all nedfälld skog skall bort, från olika naturföreningar hörs röster om att låta skogen ligga. Vad bör vi göra. Mycket tacksam för svar. Med vänliga hälsningar Jakob Magnusson

Svar: 

I den nya skogspolitiken (från 1993) har markägarens egna mål och värderingar getts större utrymme och därmed är det era egna mål och värderingar som är avgörande för hur ni väljer att hantera vindfällena. Givetvis måste dessa hålla sig inom lagens ramar (max 5 kubikmeter färsk död ved per hektar får lämnas). I dagens skogspolitik är miljömålet och produktionsmålet jämställt i skogsvårdslagen. Vidare finns det inom miljökvalitetesmålet ”Levande skogar” (läs mer på www.miljomal.nu) en målsättning att ”mängden hård död ved skall öka med minst 40% i hela landet och avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden är hotad”. Du som skogsägare kan bidra till dessa målsättningar genom att lämna så mkt av det som möjligt! Många pratar om riskerna med ökade insektsangrepp i skogen. Kända entomologer tonar dock ner detta då vi idag har mkt låga populationer av barkborrar (mkt lägre än innan stormen 1969) vilket gör att risken bedöms som mindre än efter stormen 1969. Det finns som du förstått en hel rad naturvårdsargument för att lämna så mkt vindfällen som möjligt i skogen. De starkaste (övergripande argumenten) är: - 25% (1126 st) av de rödlistade arterna i Sverige är beroende av död ved! - Det finns idag mkt lite död ved i den brukade skogen, spec i södra Sverige! Är du intresserad av att läsa mer om död ved och arterna som finns på denna kan jag tipsa om följande publikationer som du kan ladda ner gratis från nätet: Dahlberg & Stokland 2004. Vedlevande arters krav på substrat - sammanställning och analys av 3.600 arter. Skogsstyrelsen. Fridman & Walheim 1997. Död ved i Sverige. Fakta Skog Jonsell m fl 1997. Rödlistade vedinsekter – var finns de? Fakta Skog(http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktaskog/pdf97/4S97-15.pdf)