Vilka kemikalier används vid flygbesprutning av stormfälld skog? Vilka skador kan förvaring av virke i dammar orsaka?

Frågeställare: 
Henrik Albinsson
tuesday, %e april, 2005
Fråga: 

Vilka kemikalier används vid flygbesprutning av stormfälld skog? Vilka skador kan förvaring av virke i dammar orsaka?

Svar: 

Hej Henrik Jag förmodar att du menar bekämpning av skadeinsekter i skog från luften? Inga kemikalier är idag tillåtna att använda för detta ändamål. Kemikalieinspektionen är den myndighet som reglerar användningen av bekämpningsmedel i landet. Med vänliga hälsningar Åke Lindelöw Fältentomolog

Det lakas ut bla fenoler från vattenlagrat virke. Om de utlakade ämnena kommer i kontakt med ett vattendrag kan de vara skadliga för vattenlevande organismer. Ett annat problem med lakvattnet om det kommer ut i ett vattendrag är att det i höga koncentrationer kan orsaka syrebrist i vattendraget till följd av nedbrytning av de ämnen som finns i lakvattnet. Så är inte dammen helt tät och eller har ett utlopp så är risken stor att lakvattnet skadar vattenlevande organismer. Ann Dolling