Vad är "Granprogrammet"?

Frågeställare: 
Jonas Zetterlund
Besvarades av: 
Ann Dolling
thursday, %e november, 2004
Fråga: 
Har hört talas om ett forskningsarbete som heter "Granprogrammet". - Vad innebär detta?
Svar: 
Hej Jonas! Granprogrammet är ett forskningsprojekt som drivs av Institutionen för syd­svensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp Nedan finner du målsättningen för programmet som är hämtad från forskningsprogrammets hemsida. "Granen utgör en dominerande del av den sydsvenska framtidsskogen och utgör en stor och ökande råvaruresurs för skogsindustrin inom åtminstone det närmsta halvseklet. Många skogsskötselproblem i södra Sverige är förknippade med granen. Den drabbas av skador i form av rotröta, frost, stormfällning och luftföroreningar. Den skapar monokulturer som i södra Sverige innebär en begränsning av den biologiska mång­falden samt en landskapsbild som ofta inte uppskattas av allmänheten. Det finns därför många skäl till att det är speciellt angeläget med forskning vad gäller granskogsbruk för södra Sverige. Föreliggande program är en komplettering för att fylla väsentliga kunskaps­luckor. Programmet ska ses som en del i en större satsning på sydsvensk skoglig forsk­ning och utbildning som sker i samverkan med andra forskningsutförare i södra Sverige. En viktig del i programmet är att ta vara på och vidareutveckla den kompetens om sydsvenskt skogsbruk som under drygt tio år byggts upp vid Institutionen för syd­svensk skogsvetenskap. Forskningen ska vara tillämpad, d v s den ska bidra till att utveckla den sydsvenska skogsnäringen och lösa praktiska skogliga problem. Den ska vara innovativ och lösningsorienterad."