Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med konstgjord och naturlig reproduktion av skog?

Frågeställare: 
Anna-Maria
Besvarades av: 
Arne Albrektson, Institutionen för skogsskötsel, SLU, Umeå
friday, %e april, 2004
Fråga: 
Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med konstgjord och naturlig reproduktion av skog?
Svar: 
Hej Anna-Maria! Man måste inse att fördelar och nackdelar är subjektiva värderingar och att de självklart kan variera mellan olika människor beroende på vilket målet är. Rent generellt kan man kanske fastslå (med risk för subjektivitet från den svarande): Fördelar med naturlig föryngring: Mer "naturlig" kan ge mer naturliga bestånd, störningskänsliga arter kan få större chans till överlevnad, låga kontanta utgifter, kan ge bättre virkeskvalitet, oftast frostskyddad föryngring (av de större träden). Nackdelar med naturlig föryngring: Oekologisk på många marker eftersom den gynnar skuggfördragande träd (narturliga storskaliga störningar som skogsbrand som gynnar ljusfördragande träd finns knappast längre), tar tid och sänker därmed produktionen, dyrare att sköta naturligt föryngrade bestånd, skador på småträd vid avverkning av fröträd eller vid blädning, kan troligen betyda ökad rotröta, går inte att använda förädlat material med för produktion och överlevnad positiva egenskaper, ökad risk för stormfällning. Nackdelar med plantering (om det är det som du avser): Höga kontanta utgifter, kan ge dålig rotutveckling med instabila träd, onaturlig, ökad miljöpåverkan genom markbehandling eller kemiskt behandlade planter (mot insekter), ofta dramatisk förändring (kalhuggning) för andra växter och djur, kan ge sämre virkeskvalitet. Fördelar med plantering: Lätt att administrera, högre produktion genom snabb föryngring och tillväxtstimullerande markbehandling, förädlat material för bättre härdighet och högre tillväxt och bättre kvalitet, "rätt" trädslag ur produktionssynpunkt, lägre framtida skötselkostnader, fler arbetstillfällen i skogen och i industrin, kan ge mer "ekologiskt naturlig" trädslagssammansättning nu när branden inte finns längre. Ja, det var några faktorer för och emot, man kan säkert hitta fler och som sagt, summan kan bli olika beroende på vilket mål man har.