Vilken avverkningsmetod ska jag välja?

Frågeställare: 
Skogman i Jämtland
Besvarades av: 
Ola Langvall, Asa försökspark
wednesday, %e february, 2004
Fråga: 
Vilken avverkningsmetod skall jag välja? Innehar stora arealer skiktad (oftast olikåldrig) barrblandskog med stor diameterspridning. Ofta rikligt inslag av yngre gran underifrån med ett övre kronskikt av växlande tall/gran/björk vanligtvis med dominans av gran. Grundyta ofta kring 20-25 med övrehöjdsträd ca 20-24m. Marktyp: Flacka ytförsumpade torv/svartjordsmarker på låglänt terräng (fd. utdikade torv/myrområden) med extrema frostproblem. Idag ofta mycket produktiva marker med hyfsad tillväxt. Om man väljer slutavverkning bildas obönhörligen en kraftig gräsväxt som effektivt kväver och konkurerar ut plantor. Sedan dröjer det minst 10-15 år innan björken kan börja växa till sig för att bilda skärm för gran. Dessutom fryser plantorna oftast bort inom de närmsta åren (detta trots högläggning med grävare) vilket känns bortkastat. Skulle man kunna tänka sig att man höggallrar i dylika bestånd och tar de äldsta grövsta granarna och låter ”mellanregistret”, alltså övriga stammar under översta kronskiktet bilda skärm för beståndet som kommer underifrån? Kan skogsvårdslagen sätta stopp för ett liknande gallringsingrepp? Finns det några goda förslag? Tacksam för svar! Mvh Skogsman i Jämtland
Svar: 
Hej! Om metoden som sådan kan jag säga följande: - För föryngringsresultatet går det lika bra att ställa mindre träd (som du själv antyder i och med att lågskärm tar lång tid att få upp), huvudsaken är att man kan fördela träden jämt på ytan. Blir det en lucka någonstans blir det obönhörligen kallare där! - Ju högre träd man kan ställa, desto bättre frost- och uppfrysningsskydd får man och man kan därför ställa färre träd/ha, vilket underlättar föryngringsarbetet. T.ex. räknar jag med ca 1°C temperaturhöjning i en skärm med 100 stammar/ha, om den är 15-20 m hög, men minst 3°C om den är >25 m! Motsvarande siffror är 2°C resp. 6°C för en skärm med 200 stammar/ha. - Om man väljer att inte lämna kvar de dominerande träden (t.ex. med höggallring), ökar risken för stormfällningar - särskilt om det är granar och fuktig mark, eftersom rotstabiliteten hos dessa är sämre! - Det gör inte så mycket att skärmträden är olika höga på ytan, men man bör ställa träden lite tätare runt mindre träd. Sammanfattningsvis tror jag att det bästa alternativet är att ställa en högskärm (lämna de högsta träden) och höglägga (helst hög på mineraljord, inte omvänd torva), så att plantorna inte "drunknar". Att avverka de högsta träden och spara de lägre ser jag bara som ett sätt att få en på kortsiktig hög vinst (från avverkningen), men riskerna ökar - risk för sämre föryngring, fler vindfällen, dålig tillväxt på skärmträden - vilket gör att det kan bli en dålig affär på lång sikt. När det gäller frågan om det är tillåtet enligt SVL att utföra en sådan skärmställning, måste jag hänskjuta den till skogsvårdsstyrelsen. Jag varken kan eller vill tolka SVL, utan "lagvrängarna" får ta sitt ansvar med detta! Jag hoppas att det gav någon klarhet i frågeställningen. Lycka till!