Hur anlägger man bokskog där det tidigare varit gran?

Frågeställare: 
Tomas N
Besvarades av: 
Per-Magnus Ekö, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
wednesday, %e april, 2003
Fråga: 
Jag har skog i norra Blekinge som består till 99% av barrträd. Enligt min nya gröna skogsbruksplan måste jag ha mera inslag av löv. Mer lövinslag vill jag själva ha dessutom. Skogsbruksplanen föreslör självföryngring av björk på vissa ytor som en lösning. Jag vill dock försöka anlägga en bokskog istället. Idag finns här bara enstaka bokar här men efter att ha läst gamla böcker så vet jag att här för ca 200 år sen fanns stora bokskogar så bok bör ju tåla klimatet. Hur anlägger man bokskog där det tidigare varit gran? Planterar man eller sår man boken? Måste man ha viltstängsel? Vilka bidrag finns för dels planteringen och dels för viltstängslet?
Svar: 
Hej Tomas! Bok i Blekinge är generellt inget problem i fråga om klimatet. Men, om marken är mindre bördig, om du bor på Blekinges tredje trappsteg är den förväntade produktionen låg, och etableringen kan vara ett besvärlig, särskilt om ståndorten är frostlänt. Du bör definitivt välja plantering före sådd. A och O är rejäl markbehandling för att hålla konkurrerande vegetation i schack och att vidta åtgärder för att ge skydd mot frost. Som frostskydd kan du använda en lågskärm av björk, men det tar ju några år att få till och står delvis i konflikt med möjlighet att få låg konkurrens i fältskiktet. (Det finns gamla och goda erfarenheter att plantera bok under en relativt tät granskärm, alltså att man gör en kraftig gallring i det mogna granbeståndet Detta innebär naturligtvis en risk och bör definitivt undvikas i bestånd som bedöms särkilt utsatta för stormskador.) Nyetablering av bok är en tämligen kostsam historia och föryngringen bör därför skyddas med hägn. Ädellövskogsbidraget är normalt begränsat till att stödja föryngring av ädellövskog och inte nyetableringar. Men, jag vet att alla medel inte alltid har utnyttjats och att man vid sådana tillfällen kunnat ge stöd även för nyetablering. Rådgör med någon lokal representant för Skogsvårdstyrelsen i denna fråga och även vad gäller bokens möjligheter i det aktuella beståndet.