Ståndortsindex anges ju med en bokstav, t ex G för gran. Är det L för lärk eller...?

Mats Carlén
Bo Leijon
Granens ståndortsindex anges ju G, t ex G32, och tallen T men vad säger man om lärk. Är det L för larix eller...!? Är för övrigt intresserad av vad andra exoter, växande i Sverige, har för "SI-bokstav".

Just det, ståndortsindex (SI) för lärk beteckas med "L". Höjdutvecklingskurvor för bestämning av SI finns för Larix sukaczewii, en variant av sibirisk lärk. Ståndortsindex är också definierat för en annan exot, nämligen contortatallen med "SI-bokstaven" C.

Ståndortsindex är, som du säkert vet, ett mått på växtplatsens bördighet för ett angivet trädslag. Som index används den höjd som de grövre träden förväntas ha vid en viss referensålder. Träden blir ju högre på bättre växtplatser. För gran har vi i Sverige valt referensåldern 100 år. Beteckningen "G32" betyder således att ett 100 år gammalt granbestånd förväntas vara 32 m högt, vilket indikerar en ganska bördig växtplats.

Även för tall (T), bok (BOK), ek (EK) och lärk (L) anges SI vid 100 års totalålder. För andra trädslag gäller andra referensåldrar. För contortatall (C) och vårtbjörk (B) anges SI som höjden vid 50 års brösthöjdsålder.

Publicerad: