Skulle barrträden överleva och hur lång tid skulle återhämtningen i så fall skulle ta om alla barr kunde förmås att trilla av på mycket kort tid (< 1 vecka)?

aaro.ravila@radfys.lu.se
Erik Valinger
Skulle barrträden överleva och hur lång tid skulle återhämtningen i så fall skulle ta om alla barr kunde förmås att trilla av på mycket kort tid (
Barren hos barrträden fälls främst under hösten och nyproduktion sker i samband med knoppsträckningen på våren. Det innebär att det under tillväxtsäsongen finns en extra årgång barr som hjälper till med fotosyntesen. Normalt så skiljer det sig på antal barrårgångar som träden behåller. Studier har visat att barren hos tall blir 3 år i södra Sverige medan de blir 6-7 år i norra Sverige. Detta förhållande kan bero på den kortare växtsäsongen eller att det ur produktionssynpunkt är effektivt med mycke barr när näringstillgången är låg.

Försök som gjorts med klippning av barr och förminskning av kronan visar tydligt att tillväxten avtar. Om man, som i frågan, förmår träden att fälla alla barr under en mycket kort tid kan man förvänta sig lite olika resultat beroende på när de fälls. Om det sker vid normal tidpunkt, dvs under höst och vinter, har träden "dragit in" tillväxtresurser i stammen som kan användas när knoppens nya barranlag sträcks våren därpå. Om barren försvinner under tillväxtsäsongen har inte träden denna tillväxtreserv vid sträckningen. Exakt vad som sker vid dessa båda fall är svårt att sia om, men träden är i båda fallen hårt stressade. Följden kan bli att de angrips av insekter och därefter svampar som medför att de dör. Skulle de mot förmodan klara sig kommer tillväxten att vara mycket låg tills dess att de återigen byggt ut sin barrskrud efter 3-7 år.

Troligt är att träden aldrig når upp till den produktion de skulle haft utan totalt barrfall. Sammantaget skulle jag alltså vilja rekommendera att inte förmå träden att fälla alla sina barr samtidigt, då detta är ett förhållande som främst härhör till sjuka och döende träd.

Publicerad: