Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld

Den svenska skogen

 

Sverige är en skoglig stormakt. Med en procent av världens skogar står vi ändå för den femte största exporten av skogsprodukter – ett förnybart material att bygga samhället på.

Rent ekonomiskt är skogen ett fundament för vårt land. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än under åtminstone de senaste 150 åren. Utrikeshandeln med sågade trävaror och pappersprodukter är en ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen en nyckelroll med sin förnybara råvara.

Men skogen är också en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Och där lever tiotusentals arter som vi vill bevara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt, frilutsliv och för svamp- och bärvandringar eller korta hundpromenader. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2020 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 145 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skogstillgångar än på överskådlig tid. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det tillgången på virke i de svenska skogarna fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent. Det är mindre än vad skogen växer till. Därför ökar skogstillgångarna.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Hemma för många arter
I skogen lever tiotusentals arter av växter och djur. Många gynnas av hur skogen brukas men andra missgynnas. Därför måste brukandet anpassas för att skapa rätt miljöer. 27 procent av skogen brukas inte utan lämnas av naturhänsy. Och i resten, den brukade skogen, anpassas åtgärderna. De utvecklas vidare ju mer vi lär oss.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. Liksom andra näringsgrenar jobbar skogsnäringen med dessa utmaningar, bland annat genom att utveckla miljöhänsyn och genom hållbarhetscertifiering.

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? SkogsSverige har med hjälp av ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, besvarat frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsbruket och digitalisering viktiga klimatnycklar: "Utveckling - inte romantisering"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Digitaliseringens snabba utveckling kan kanske ses som en motsats till det svenska skogsbrukets långa omloppstider. Dock har både digitaliseringen och skogsbruket en hel del gemensamt och framför allt är de båda viktiga nycklar för att hitta lösningar på klimatkrisen. Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, branschorganisationen som står som programvärd för Mistra Digital Forest. Hon tror på utveckling snarare än romantisering av det förgångna, något hon menar Mistra Digital Forest tar fasta på. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Rekordförsäljning av tallplantor hos Södra: "Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Södra väntas sälja 9 miljoner tallplantor under år 2021 visar en ny prognos. Siffran är en dubblering jämfört med år 2017 och innebär att andelen tall som levererats till Södras medlemmar närmar sig historiskt höga nivåer. Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog: "Intresset för tallen är högre än någonsin och har överträffat våra högt ställda förväntningar. Detta är ett styrkebesked för att öka andelen tall i skogarna. Mer tall innebär mer av rätt träd på rätt plats." / Södra
  Läs mer
 • Nu kommer riktlinjer för efterbevakning - ska underlätta efter skogsbrand

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  De stora skogsbränderna år 2018 blossade upp under efterbevakning av mindre markbränder, visar en offentlig utredning. Nu ska nya riktlinjer underlätta för markägare att efterbevaka bränder. Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, leder projektet: "Riktlinjerna blir branschöverskridande och tas fram av en arbetsgrupp med medlemmar från myndigheter, organisationer och företag som berörs av skogsbränder. De ska fungera i hela landet". / Skogforsk
  Läs mer
 • Fortsatt SCA-okus på skydd av forn- och kulturlämningar: "Nollvision är målet"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Nu finns det en ny handlingsplan för hållbarhetsmålet Kulturmiljö, som handlar om SCAs arbete med att skydda forn- och kulturlämningar. Det går åt rätt håll, med det finns mer att göra. Det övergripande miljömålet är att inga kända och registrerade kultur- eller fornlämningar ska skadas vid SCAs skogliga åtgärder. Skogsekolog Anna Cabrajic: "Skadenivån under de senaste fem åren har minskat från mycket höga nivåer, uppemot 50 procents skador, till ca 10 procent. Det är en väldigt positiv utveckling men skadenivån måste fortsätta att minska tydligt. Vi hade satt upp en nollvision till 2020, men där går vi alltså inte i mål." / SCA
  Läs mer
 • Här blir yrkesbytarna skogsmaskinförare

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Det råder stor brist på maskinförare inom skogsnäringen. Därför satsar Liljaskolan i Vännäs i samarbete med tre skogsbolag på en ny yrkesutbildning som ska ge grundläggande kunskaper i körning och arbete med skördare och skotare. "Det har varit ett hårt söktryck på utbildningen och vi har en jättebra grupp med elever från Örnsköldsvik i söder till Åsele i väst och Robertsfors i norr", säger instruktören Stefan Sundling. / Holmen Skog
  Läs mer
 • "Bra att skogen diskuteras - trots övertoner"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Inom kort får Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap en ny prefekt då Magnus Löf tar över efter Vilis Brukas. Han tillträder i en expansiv tid med nya utbildningar och forskningsprogram. Närmast i tur är utbildningen Forest & landscape i gränslandet mellan skogsvetenskap och landskapsarkitektur. Inom forskningen planeras nya forskningsprogram om lövskog och ett centrum för snabbväxande lövträd. "Det är roligt att få vara med och fullfölja planerna", konstaterar Magnus Löf. Han tycker också det är bra att skogen diskuteras - även om det finns övertoner. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Staffan Svanbergs minnespris tilldelas Leif Öster

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Leif Öster, Dalagård, har tilldelats Staffan Svanbergs minnespris av Naturturismföretagen. Den 22 maj på mångfaldens dag delades priset ut för femte gången av Naturturismföretagen tillsammans med Naturvårdsverket. Med priset vill man lyfta fram goda exempel på samspel mellan naturvård och ansvarsfull naturturism. I motiveringen heter det bland annat så här. "Leif har en alldeles unik kunskap om skogen, skogsbruket och allt knutet därtill – och en alldeles unik förmåga att delge kunskapen och att skapa engagemang och intresse i frågorna." / Naturturismföretagen
  Läs mer
 • Älgförvaltningens framtid på spel: "Skadorna uppgår till 4,5 miljarder kr bara i Götaland"

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Betesskadorna i Götaland är mycket stora, visar Skogsstyrelsens redovisning av årets älgbetesinventering (Äbin). Skadenivån ligger på 15 procent, vilket kraftigt avviker från det nationella målet om att högst fem procent av tallen får skadas årligen. Södra har – med hjälp av en modell från Skogforsk – även gjort ekonomiska beräkningar som visar att betesskadorna varje år motsvarar en samhällskostnad på 4,5 miljarder kronor i Götaland. Älgförvaltningens framtid står därmed på spel, menar Södra. / Södra
  Läs mer
 • Skogsentreprenörerna tilldelas priset Träkronan

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen på ett föredömligt sätt. Mellanskogs pris Träkronan tilldelas år 2021 Skogsentreprenörerna Ekonomisk Förening. Priset består av ett konstverk av skulptören Jörg Jeschke. Ur juryns motivering: "Skogsentreprenörernas höga ambitioner med miljöcertifiering, markskoning och ett allomfattande miljöansvar inger respekt och förtroende. Kunniga och ansvarsfulla entreprenörer är en grundförutsättning för skogsbruk som håller i längden.” / Mellanskog
  Läs mer
 • Avsiktsförklaring om fjällnaturskogar - Naturvårdsverket och tre skogsbolag ense

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Naturvårdsverket och de tre skogsbolagen Holmen Skog AB, SCA Skog AB och Stora Enso Skog och Mark AB tecknar nu en avsiktsförklaring för att klargöra viktiga förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar. Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör: "Vi etablerar nu samverkan med de tre skogsbolagen för att möjliggöra goda lösningar framåt. Genom avsiktsförklaringen vill vi beskriva hur ett arbete med förhandlade lösningar för nya naturreservat kan genomföras praktiskt utan att föregripa den politiska processen kring Skogsutredningens förslag." / Naturvårdsverket
  Läs mer

Sidor