Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Tydlig medlemsnytta när Mellanskog ändrar virkespriserna

  Etiketter: Skog
  I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kr m³to beroende på geografi. Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att icke-medlemmar får ett lägre massavedpris (20kr/m³fub). / Mellanskog
  Läs mer
 • Stora Enso avyttrar skogsinnehav som inte är kärninnehav i Sydsverige

  Etiketter: Skog
  Stora Enso har som en del av sin skogsmarksoptimering tecknat avtal om att avyttra skogstillgångar som ligger i södra Sverige till skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Den totala skogsmarkens yta i transaktionen är cirka 5 200 hektar. Försäljningspriset är cirka 940 miljoner kronor (90 miljoner euro). Transaktionen är i linje med Stora Ensos policy att avyttra tillgångar som inte är kärntillgångar. / Stora Enso
  Läs mer
 • Sveriges skogar dubbelt bra för klimatet

  Etiketter: Skog
  Ny forskning från SLU visar att Sveriges skogar växer och tar upp mer och mer koldioxid från luften. Det är ett kvitto på ett långsiktigt och hållbart svenskt skogsbruk. ”Att vi avverkar och därefter återplanterar mer än vi tagit ut, det ger positiva effekter för klimatet”, säger Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna. Enligt SLU tog träd och andra växter upp 32,5 miljoner ton koldioxid under 2019. Därmed bidrar träden till att bromsa ökningen av växthusgaser i atmosfären. / SLU oh LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • Rekord för SCA-plantor: 103,5 miljoner ifjol

  Etiketter: Skog
  År 2020 blev ett rekordår för SCAs plantverksamhet NorrPlant. Under året levererades 103,5 miljoner plantor, vilket är drygt en miljon mer än tidigare! ”Det är verkligen roligt att vi lyckats så bra, särskilt med tanke på coronapandemin”, säger Peter Engblom, affärsutvecklare på NorrPlant. Av de 103,5 miljoner plantor som har levererats är 63 miljoner tallplantor. / SCA
  Läs mer
 • ”Den svenska skogen är en framgångssaga”

  Etiketter: Skog
  Sett över längre tid är den svenska skogen en oerhörd framgångssaga. Det skriver Knut Persson, ledarskribent på Land Skogsbruk. Och det är den snabba tekniska utvecklingen som möjliggjort fortsatt konkurrenskraft och skogen som Sveriges viktigaste naturtillgång. Hålls inte konkurrenskraften uppe, är det svårt att betala tillräckligt bra löner för dem som jobbar i skogen och bra ersättning till skogsägarna. Hur skogsarbetet går till om 50 år, är det omöjligt att föreställa sig. Men han är övertygad om att skogens roll består. / Land Skogsbruk  
  Läs mer
 • ”Vi behöver bruka vår skog mer – inte mindre”

  Etiketter: Skog
  ”Vi behöver bruka vår skog mer, inte mindre, om vi ska klara alla mål och anspråk som ställs på skogen. Är målen med skogsbruket tydliga och realistiska finns det kunnigt folk som vet hur man gör för att nå dem”, skriver SLU-professorn Tomas Lundmark i en slutreplik i Altinget i en debatt med Magnus Nilsson. / SVEBIO
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen dokumenterar naturvärden på nytt sätt från årsskiftet

  Etiketter: Skog
  Vid årsskiftet slutade Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper i samband med att en anmälan eller ansökan om avverkning kommer in till myndigheten. Istället kommer naturvärden att dokumenteras på ett nytt sätt. För de skogsägare som skickar in en anmälan eller ansökan om avverkning blir skillnaden att Skogsstyrelsen inte kommer att registrera en eventuell nyckelbiotop. ”Vi kommer att dokumentera naturvärden som har betydelse för handläggningen av ärendet utifrån de lagkrav som finns”, säger Magnus Viklund, chef för tillsynsenheten på Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • SkogsSverige önskar alla läsare en riktigt god jul och ett gott nytt år!

  Etiketter: Julgranar, Skog
  SkogsSverige avslutade 2020 med ett storstilat och välbesökt digitalt 25-årsjubileum!
  Under det gångna året har vi bevakat digitala skogliga evenemang, förmedlat nyheter från skogsbranschen, författat skogliga faktasidor och besvarat en mängd frågor i Frågelådan. Mot slutet av 2020 firade SkogsSverige 25 år med ett digitalt jubileum där hundratals deltog. Våra studenter har varit ambassadörer för de sociala medierna. Fram till 22/12 kan du följa jägmästarstudenterna när de säljer Skogis-granar i Stockholm. Vi har också en julgranskalender och ett julgransquiz. Tack för ert engagemang under 2020 och de gångna åren. Med önskan om God jul och gott nytt år i friskhetens tecken!
  Läs mer
 • 5 tips för att öka din säkerhet

  Etiketter: Skog
  Skogsarbeta tillsammans med någon. Att arbeta själv är riskabelt om olyckan är framme. Jobbar du ändå själv, se till att någon vet var du befinner dig. / Stora Enso
  Läs mer
 • Södra höjer priset på NBSK till 960 dollar/ton

  Etiketter: Skog
  Södra Cell höjer priset på sin långfibriga marknadsmassa till USD 960/ton. Det nya priset gäller i Europa från och med den 1 januari 2021. / Södra
  Läs mer

Sidor