Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Felgrundad mediebild av läget i svenska skogen: "Eländesskildringen är en myt - slå hål på den"

  Etiketter: Skog
  Allt är inte frid och fröjd med den biologiska mångfalden i skogen, men mycket går åt rätt håll. Den slutsatsen drar Mats Hannerz och Per Simonsson som på uppdrag av Skogsindustrierna gjort en fristående forskningsgenomgång för att ta reda på hur den svenska skogen mår. Det finns anledning att ifrågasätta mediebilden av tillståndet i våra svenska skogar. "Myten som sprids, jag kallar den ibland för eländes-skildringen, är det dags att slå hål på nu", säger Per Simonsson. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskog, Skogforsk och SLU: "Nu ska asken och almen räddas - och det är bråttom!"

  Etiketter: Skog
  Sveaskog satsar 500 000 kronor i år, med uppskalning kommande år, för att tillsammans med Skogforsk och SLU bygga upp ett projekt för att rädda asken och almen. Ask och alm är två välkända och omtyckta trädslag i Sverige, men tyvärr är båda arterna hotade och riskerar att bli mycket sällsynta inom en relativt snar framtid. / Sveaskog
  Läs mer
 • Säkrare trädval med stora data: Rätt träd på rätt plats - undvik halverad produktion

  Etiketter: Skog
  Det ståndortsanpassade skogsbruket, det vill säga att anpassa föryngring och skogsskötsel till lokala förutsättningar, ska bli effektivare. Genom att använda data från skördaren i kombination med laserskanning fås ett enkelt och lättanvänt verktyg för bättre precision i valet av trädslag. Att anpassa skogsbruket efter klimat, fuktighet, jordart och tillgång på näring blev en självklarhet. Rätt träd på rätt plats var tanken. "Att inte anpassa trädval och antal plant efter växtplats kan innebära en halverad produktion, med avsevärt försämrad ekonomi", konstaterar Holmen Skogs skogsskötselchef Olov Norgren. / Holmen Skog
  Läs mer
 • Ungskogen i norr illa ute - minskad årlig tillväxt befaras med 7 miljoner kubikmeter

  Etiketter: Skog
  Nya beräkningar visar oroande resultat för volymtillväxten i de norrländska skogarna. Den förväntade ökningen håller på att vändas till en nedåtgående trend. Anledningen är problemen i ungskogarna. I första hand beror det på älgbete, men även föryngringarna lämnar mer att önska. Markägarna planerar för tall eller gran med förädlade plantor, men resultatet blir oftast något annat. Den framtida skogstillväxten i norra Sverige riskerar att bli nästan 7 miljoner kubikmeter mindre per år än tidigare beräkningar. / SLU Alnarp
  Läs mer
 • Allt färre avverkningsanmälningar

  Etiketter: Skog
  Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att arealen anmälningar och ansökningar om avverkning av skog i mars 2021 minskade med 4 procent, jämfört med mars 2020. Arealen i ansökningar om avverkning av fjällnära skogar var dock drygt fyra gånger större än förra året. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 74-tonsfordon sparar 125 MSEK

  Etiketter: Skog
  En 50-procentig användning av 74-tonsfordon kan ge årliga besparingar på 125 miljoner tack vare mindre vägslitage, utsläpp, olyckor och buller. Det antyder en nyttokostnadsanalys från Skogforsk. / Skogforsk
  Läs mer
 • PEFC förlänger övergångsperioden för nya spårbarhetstandarden till 14 augusti 2022

  Etiketter: Skog
  PEFC förlänger övergångsperioden för den nya internationella standarden för spårbarhet med ytterligare sex månader. Nu kan certifieringsbolag ackrediteras för PEFC:s nya internationella standard för spårbarhet då den har godkänts av EA (European co-operation for Accreditation). Samtidigt har PEFC International förlängt övergångsperioden för införande av den nya standarden med ytterligare 6 månader från 14 februari 2022 till 14 augusti 2022. Detta för att underlätta för ackrediteringsorgan och certifieringsbolag i rådande coronasituation. / PEFC Sverige
  Läs mer
 • Ersättning för nekat avverkningstillstånd i fjällnära skogar: 365 MSEK

  Etiketter: Skog
  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2021 att 365 miljoner kronor tillförs Skogsstyrelsen för ersättning till skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skogar. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. / Regeringen
  Läs mer
 • För första gången: fler tallplantor än granplantor

  Etiketter: Skog
  Under år 2020 levererades för första gången, sedan undersökningen startade, fler tallplantor (204 miljoner) än granplantor (190 miljoner). Det visar Skogsstyrelsens årliga statistik över levererade skogsplantor.
  Läs mer
 • Första renodlade faunan för ädellövskogen

  Etiketter: Skog
  Det våras i ädellövskogen och inom kort står den i full blom. Professor Jörg Brunet har kartlagt det artrika marktäcket med blåsippor, vitsippor och ett hundratal andra arter. Det har resulterat i den första renodlade floran för ädellövskogen, men en beskrivning av alla arterna tillsammans med råd och tips hur de unika miljöerna kan gynnas med ett anpassat skogsbruk. / SLU Alnarp
  Läs mer

Sidor