Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Mellanskog kraftsamlar inom näringspolitik

  Etiketter: Skog
  Marie Wickberg har anställts som kommunikationschef med ansvar för näringspolitik, kommunikations- och medlemsfrågor på Mellanskog. / Mellanskog
  Läs mer
 • Kontroller ska minska olaglig avverkning globalt

  Etiketter: Skog
  All handel med olagligt avverkat virke är förbjudet inom EU. Sedan den svenska lagen om handel med timmer och trävaror trädde i kraft för drygt ett år sedan har 51 svenska företag granskats. Ungefär hälften har godkänts. Skogsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera både importörer och svenska virkesköpande företag. Många olika typer av produkter omfattas, allt från rundvirke till vanliga konsumentprodukter, som möbler och muffinsformar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Startskott för arbetsgrupperna inom det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Idag den 22 september sätter arbetet med det nationella skogsprogrammet igång då deltagarna i de fyra arbetsgrupperna samlas för en gemensam uppstart. Arbetet med skogsprogrammet leds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och det sker i bred dialog med intressenter i skogens hela värdekedja. Vid arbetsgruppernas möte idag inledningstalar statssekreterare Elisabeth Backteman. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Ny innovation av skogsbaserade material släpps 23 september

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning, Skog
  Pressinbjudan: Välkomna till en presentation av en innovationsnyhet. En vardaglig säkerhetsprodukt där man ersatt fossil råvara med biobaserad nanocellulosa. Skogsindustriernas vision är att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Ekoportal2035 visualiserar Skogsindustriernas spännande framtidsbilder med biobaserade och förnybara material i centrum. Nu släpps en innovation som tydligt konkretiserar bioekonomi och visar på möjligheterna att ersätta resurskrävande och oljebaserade material som plast. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Succédebut för Forest Romania

  Etiketter: Skog
  Det professionella skogsbruket i Rumänien har fått en efterlängtad mötesplats och utställarna är lyriska över den första upplagan av skogsmässan Forest Romania i Transsylvanien. / Elmia
  Läs mer
 • Klimatsmarta skogar

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningarna får inte underskattas. Skogens klimatnytta behöver därför beaktas tydligare i den framtida skogsskötseln. Enligt Jonas Eriksson kan lösningen vara målbilder för klimatsmarta skogar, som kan skapa en bättre skogsskötsel, mer biomassa, fler arbetstillfällen och bidra till att visionen om ett biobaserat samhälle påskyndas. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Grundbok för skogsbrukare - mål, strategi och planering

  Etiketter: Skog
  Mål, strategi och planering är ett komplement till boken Grundbok för skogsbrukare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • 7 miljoner kronor i dieselstöd till branddrabbade i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Regeringen har avsatt 7 miljoner kronor till ett tillfälligt stöd för dieselbränsle som förbrukats av skogsmaskiner i samband med upparbetning och terrängtransport av virke från det brandhärjade området i Västmanland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förändring i Holmens koncernledning

  Etiketter: Skog
  Holmen grupperar om i koncernledningen efter att bolagets tekniske direktör Staffan Jonsson gått bort efter en tids sjukdom. Ola Schultz-Eklund efterträder Staffan Jonsson som teknisk direktör och Fredrik Nordqvist blir vd för affärsområdet Holmen Energi. / Holmen
  Läs mer
 • Ett viktigt samtal om framtiden

  Etiketter: Skog
  Genom historien har stora frågor ofta dryftats när människor suttit ned kring en måltid. Under Umeå Smakfestival samlades samhällsdebattörer och representanter för de gröna näringarna runt ett dukat bord för ett samtal om skogen, maten och vår norrländska framtid. / Norra skogsägarna
  Läs mer

Sidor