Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Så finner du gammal bebyggelse

  Etiketter: Skog
  När du är ute på en höstpromenad i skogen, titta noga efter spåren av var människor har varit aktiva. En antydan till en stensatt källare, en raserad skorsten, en kulturväxt eller en källa kan ge information om var det har funnits bostäder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavedspriser

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) steg med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sköt om kulturminnena i din skog

  Etiketter: Skog
  Som skogsägare kan du bidra till att forn- och kulturlämningar bevaras till kommande generationer. Med en bra planering och några enkla tumregler så behöver det inte vara dyrt och krångligt att sköta kulturminnena. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Sixtensson om skogsförsäljningen

  Etiketter: Skog
  Det har varit en intensiv debatt om den beslutade skogsförsäljningen i Lindesbergs kommun och i morgon tisdag ska frågan avhandlas i kommunfullmäktige. Dan för dan kommer FALAB-VD:n Roger Sixtensson med sin syn på frågan. / 24 i Bergslagen
  Läs mer
 • Du kan söka ekonomiskt stöd för att sköta kulturlämningar

  Etiketter: Skog
  Gör så att dina kulturmiljöer syns när skördaren eller markberedaren kommer! Det kan till exempel handla om att hugga/röja bort träd och plantor som finns på eller nära gamla husgrunder och stenmurar eller röja fram stigar som leder till dina kulturmiljöer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Större rådjursstam kräver aktiva skogsägare och jägare

  Etiketter: Skog
  Det blir allt fler rådjur på Gotland, vilket både skogsägare och jägare behöver förhålla sig till. Med en större rådjursstam ökar även risken för skogsskador. Den 21 oktober arrangerar Skogsstyrelsen en informationskväll om rådjurens påverkan på skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hänsyn till kulturmiljöer vid skogsbruk

  Etiketter: Skog
  I Sveriges skogar finns forn- och kulturlämningar som vi alla har att ta hänsyn till. Det behöver varken vara svårt eller kostsamt. (Film) / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Referensgrupperna tackas av med exkursion på brandområdet i Västmanland

  Etiketter: Skog
  Det sista mötet med Future Forests referensgrupper hölls 7 och 8 oktober på Sätra Brunn och avslutades med en exkursion i brandens spår men med människan i fokus. Miljösociologen Rolf Lidskog ledde exkursionen som handlade om beslutsfattande under risk och osäkerhet. Mötet ägnades också åt att utvärdera referensgruppernas aktiviteter. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Fortsatt minskning av anmäld avverkningsareal under september månad

  Etiketter: Skog
  Anmäld avverkningsareal minskade med 18 procent i september 2015 jämfört med motsvarande månad 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mer lövskog men lägre nuvärde med triadskogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Den kanadensiska skötselmodellen där man delar in fastigheten i tre zoner har med hjälp av Heureka testats på en svensk skogsfastighet med ett minskat nuvärde som resultat men med ekologiska fördelar./ Sveriges Lantbruksuniversitet
  Läs mer

Sidor