Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Första FSC-certifieringen för mangroveskogar på Borneo

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Näsapan är en unik art som kännetecknas av sin stora utskjutande näsa och som endast finns på Borneo. Från att näsapan funnits längst hela Borneos kust är den idag mer hotad än orangutangen, och populationen har minskat med mer än 50 procent under de senaste fyra decennierna. / FSC
  Läs mer
 • Bra resultat för Moelven

  Etiketter: Skog
  Moelven tjänade 80 miljoner NOK på verksamheten under tredje kvartalet och förbättrade resultatet med 62 miljoner NOK jämfört med motsvarande period föregående år. / Moelven
  Läs mer
 • Älskade, hatade gran

  Etiketter: Skog
  Picea abies. Så heter det - Sveriges vanligaste träd. Granen. Vi ägnar hela programmet åt detta älskade, dugliga, tåliga, känsliga och bespottade träd. Ett träd som överlevt dinosaurier och meteoriter och har sju gånger så stor arvsmassa som människan. Som ibland ger plats åt många andra organismer, ibland åt väldigt få. / SR P1 Naturmorgon
  Läs mer
 • Robin – entreprenör som trivs vid fjällkanten

  Etiketter: Skog
  Det är kväll och de kalla blånande fjällen i fonden bort mot Kvikkjokk skiftar i allt varmare toner när de sista solstrålarna färgar landskapet. Det är Robin Erikssons arbetsplats det. / Skogsland
  Läs mer
 • Så finner du gammal bebyggelse

  Etiketter: Skog
  När du är ute på en höstpromenad i skogen, titta noga efter spåren av var människor har varit aktiva. En antydan till en stensatt källare, en raserad skorsten, en kulturväxt eller en källa kan ge information om var det har funnits bostäder. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavedspriser

  Etiketter: Skog
  Sågtimmerpriserna (leveransvirke) steg med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Sköt om kulturminnena i din skog

  Etiketter: Skog
  Som skogsägare kan du bidra till att forn- och kulturlämningar bevaras till kommande generationer. Med en bra planering och några enkla tumregler så behöver det inte vara dyrt och krångligt att sköta kulturminnena. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Debatt: Sixtensson om skogsförsäljningen

  Etiketter: Skog
  Det har varit en intensiv debatt om den beslutade skogsförsäljningen i Lindesbergs kommun och i morgon tisdag ska frågan avhandlas i kommunfullmäktige. Dan för dan kommer FALAB-VD:n Roger Sixtensson med sin syn på frågan. / 24 i Bergslagen
  Läs mer
 • Du kan söka ekonomiskt stöd för att sköta kulturlämningar

  Etiketter: Skog
  Gör så att dina kulturmiljöer syns när skördaren eller markberedaren kommer! Det kan till exempel handla om att hugga/röja bort träd och plantor som finns på eller nära gamla husgrunder och stenmurar eller röja fram stigar som leder till dina kulturmiljöer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Större rådjursstam kräver aktiva skogsägare och jägare

  Etiketter: Skog
  Det blir allt fler rådjur på Gotland, vilket både skogsägare och jägare behöver förhålla sig till. Med en större rådjursstam ökar även risken för skogsskador. Den 21 oktober arrangerar Skogsstyrelsen en informationskväll om rådjurens påverkan på skogen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor