Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Stora insatser för att hindra almsjukan på Gotland

  Etiketter: Skog
  Sommarens inventeringar visar att det är något fler almar som drabbats av almsjuka i år jämfört med i fjol. Skogsstyrelsen är nu i full gång med att hugga ned och köra ut de sjuka träden. Drygt 5000 träd måste tas om hand innan sommaren 2016 för att motverka spridningen av almsjuka. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Stort intresse för största mellansvenska skogsmässan

  Etiketter: Skog
  Sala laddar återigen för att vara värd för det mellansvenska skogsbrukets största mötesplats – MellanskogsElmia. Intresset är mycket stort bland utställarna för mässans andra upplaga den 19-20 augusti nästa år, och nu är också mässans tema klart. / Elmia.se
  Läs mer
 • Miljoninvestering i Piteå

  Etiketter: Skog
  Ungefär 60–70 procent av den avverkade volymen hamnar så småningom hos något av massabruken. Investeringar i massaindustrin är något som är viktigt för både skogsägare och sågverk. Den senaste investeringen i Europas största kraftlinerfabrik innebär att företaget kommer att fördubbla den egna flisproduktionen till 300 kubikmeter i timmen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Rehabiliteringsskog och virkesproduktion

  Etiketter: Skog
  Enligt skogsvårdslagen ska skogen skötas så att den uthålligt ger en god avkastning, samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. Detta har gällt i många år. Skogsvårdslagen anger även att hänsyn ska tas till skogens sociala värden, vilka under senare år börjat uppmärksammas alltmer. / Fakta skog, SLU
  Läs mer
 • Vill att FN gör mer för skogen

  Etiketter: Skog
  Flera projekt mot skogsskövling får mer pengar vid FN:s klimatkonferens. Genom att ersätta markägare för att låta skogen stå kvar ska skövling undvikas. Men det här ogillar vissa urfolksrepresentanter. / SR Ekot
  Läs mer
 • Magnus Kindbom blir ny chef för LRF Skogsägarna

  Etiketter: Skog
  Den 1 januari tillträder Magnus Kindbom befattningen som chef för LRF Skogsägarna. Magnus Kindbom är bosatt i Västerås och har bland annat varit statssekreterare på Landsbygdsdepartementet åren 2010-2014. / LRF Skogsägarna
  Läs mer
 • En genomlysning av den svenska modellen för skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Vad är egentligen den svenska modellen för skogsbruk? Vad består den av? Skiljer den sig från andra länders modeller för att styra hur skogen brukas? Om den skiljer sig på ett avgörande sätt från andra modeller, vad har den i så fall för styrkor och svagheter? / SLU
  Läs mer
 • Södra kartlägger skador efter stormen Gorm

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Stormen Gorm verkar framför allt ha orsakat stormskador i södra delarna av Götaland. Det blåser fortfarande hårt vilket försvårar möjligheter till inventering. Södra arbetar nu intensivt med att bilda sig en uppfattning av skadorna och uppmanar till stor försiktighet i att ta sig an stormfällda träd. / Södra
  Läs mer
 • Förskjutning av ansvaret

  Etiketter: Skog
  Skogsmagasinets Jonas Eriksson reflekterar över hur Skogsstyrelsens förslag till ändringar i skogsvårdslagen påverkar privata skogsägare. Är det verkligen rimligt att lagstifta om kunskapskrav? Skogsstyrelsens förslag riskerar dessutom att innebära mer byråkrati, ökade kostnader och ett mer omfattande regelkrångel för skogsägare. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • LignoCity i Bäckhammar blir centrum för ny miljöteknik

  Etiketter: Skog
  Innventia, Nordic Paper och Paper Province har inlett ett samarbete för att utveckla framtidens skogsbaserade bioekonomi. I ett första skede etableras en öppen testbädd kallad LignoCity. Här kan företag utveckla och skala upp teknik som förädlar lignin till nya klimatvänliga bränslen, kemikalier och material. / Paper Province
  Läs mer

Sidor