Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Asiatisk långhorning etablerad i Finland

  Etiketter: Skog
  I oktober påträffades den första förekomsten av asiatisk långhorning i Finland. För fem år sedan etablerade sig denna skadegörare som ger sig på lövträd och kan slå ut hela skogsbestånd i Danmark. Nu växer oron för att långhorningen även ska få fäste i Sverige./ Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Debatt: Skogsägarna tar hänsyn till alla skogens värden

  Etiketter: Skog
  Skogen finns i den svenska folksjälen. Ibland höjs röster som ifrågasätter hyggen och skogsbrukets ambitioner för hänsyn till friluftslivet. Vad står skogsägarrörelsen för? / Skogsland
  Läs mer
 • Bättre samverkan för att rädda våra kulturmiljöer - seminarium 3 februari i Sundsvall

  Etiketter: Skog
  Nu startar Skogsstyrelsen i samverkan med skogsföretag och myndigheter ett långsiktigt arbete för att­ förbättra hänsynen till skogens kulturmiljöer i Västernorrland och Jämtland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förnyat erbjudande för framtidens skog

  Etiketter: Skog
  1 februari släppte Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster. / Södra
  Läs mer
 • Bättre samverkan för att rädda våra kulturmiljöer - seminarium 3 februari i Sundsvall

  Etiketter: Skog
  Nu startar Skogsstyrelsen i samverkan med skogsföretag och myndigheter ett långsiktigt arbete för att­ förbättra hänsynen till skogens kulturmiljöer i Västernorrland och Jämtland. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Förnyat erbjudande för framtidens skog

  Etiketter: Skog
  1 februari släpper Södra ett nytt paket med skogliga tjänster. De nya tjänsterna kommer att underlätta skogsägandet och ge möjlighet till ökad lönsamhet på medlemmarnas skogsgårdar. Bland nyheterna finns ekonomisk rådgivning och utvecklade digitala tjänster. / Södra
  Läs mer
 • Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland 5/2

  Etiketter: Skog
  Basindustrin, och i synnerhet skogsindustrin i Finland och Sverige, genomgår nu en snabb förändring. Den finländska regeringen har utarbetat ett ambitiöst program för bioekonomi, där skogen utgör hörnstenen. Sveriges regering arbetar med att ta fram ett nationellt skogsprogram där syftet är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till en växande bioekonomi. Seminariet sker på Finlandsinstitutet den 5/2 kl 15-16.30. / Stora Enso
  Läs mer
 • Ny ansvarig för Elmias skogsmässor

  Etiketter: Skog
  Jakob Hirsmark blir ny ansvarig för Elmias skogsmässor, däribland världens största internationella skogsmässa Elmia Wood, som arrangeras vart fjärde år i skogarna söder om Jönköping. / Elmia
  Läs mer
 • Nu går det att söka alla stöd i landsbygdsprogrammet

  Etiketter: Skog
  Nu öppnar de sista stöden i landsbygdsprogrammet som rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det innebär att samtliga stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 nu går att söka. Skogsägare och markägare kan få stöd för att göra åtgärder som bevarar och utvecklar miljövärden i skogen, såsom biologisk mångfald och kulturmiljövärden. / Jordbruksverket
  Läs mer
 • Forskarna säger att hänsynen fungerar

  Etiketter: Skog
  Formuleringen inte min från början, den är ett direkt citat från forskarnas eget pressmeddelande. I mer än 20 år har olika typer av generell hänsyn lämnat på hyggena. Dels för att fungera som ”livbåtar” över den för många arter kritiska hyggesfasen, dels för att bidra till en mer variationsrik uppväxande skog med åldersspridning, skiktning, död ved och gamla grova träd. Forskarnas slutsats att ”även små hänsynsytor fyller en viktig funktion genom att de förser skogen med död ved och solbelysta trädstammar.” / Herman Sundqvist, Skogschef, Sveaskog
  Läs mer

Sidor