Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Gröna revisioner förbättrar skogsverksamhetens effekter på den biologiska mångfalden

  Etiketter: Skog
  Stora Enso mäter den indirekta biodiversitetseffekten av sin skogsverksamhet i Sverige genom gröna revisioner. Under år 2020 visade revisionerna att 90 procent av arbetet i flera kategorier uppfyllde Stora Ensos standarder för biologisk mångfald och hållbarhet. Revisionerna används till och med för att förbättra den biologiska mångfalden, till exempel genom att fokusera på känsliga områden och skapa höga stubbar, vilket ger viktiga livsmiljöer för många hotade arter. / Stora Enso
  Läs mer
 • 250 skogsägare i SvD: Vill se naturnära skogsbruk inom ekosystemens ramar

  Etiketter: Skog
  Miljömålen bör styra så att skogsbruket anpassas för långsiktig produktion inom ekosystemens ramar. Det skriver cirka 250 privata skogsägare i SvD: "Vi är varken kritiska till naturvård eller nyckelbiotoper. Vi respekterar skogens ekosystem och vill bruka den med skonsammare och naturnära metoder för att gynna oss själva, kommande generationer, landsbygden, biologisk mångfald, svamp- och bärplockning, friluftsliv och rekreation. Skogen är viktig för oss, både socialt, kulturellt och ekologiskt. Vidsträckta skogars växt- och djurliv är oumbärliga i hur Sverige uppfattas utomlands och här hemma". / Svenska Dagbladet
  Läs mer
 • Ledare i DN: Klimatfrågan borde ges större tyngd i Sveriges skogspolitik

  Etiketter: Skog
  DN:s granskning av skogsindustrin visar att mer kan göras för att betona klimataspekterna i skogspolitiken. Skogen kommer att kunna bli en faktor för både välstånd och omställning. Nej, all skog kan inte lämnas orörd, men skogsbruket heller inte maximeras. Det krävs regler och incitament för att virket ska tas till vara, gärna till långlivade produkter, och att endast restprodukter används till bioenergi. Och för att slå vakt om den biologiska mångfalden. Ett ansvarsfullt skogsbruk kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll i både svensk ekonomi och vårt klimatarbete. / Dagens Nyheter
  Läs mer
 • Kemikalieinspektionen om viktigt domslut: "Barrträdsplantor kan skyddas utan kemikalier"

  Etiketter: Skog
  Det finns flera icke-kemiska metoder för att skydda barrträdsplantor mot snytbaggar. Därför var det rätt av Kemikalieinspektionen att avslå ansökan om att godkänna det kemiska växtskyddsmedlet Imprid Skog. Det har Mark- och miljööverdomstolen nyligen slagit fast. "Mark- och miljööverdomstolens dom är mycket glädjande. Vårt beslut bygger på att det finns sätt att skydda barrträdsplantor från snytbaggar utan kemikalier och att dessa metoder redan används brett. Varje gång vi kan minska onödig kemikalieanvändning tar vi ett steg närmare en giftfri miljö", säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist. / Kemikalieinspektionen
  Läs mer
 • SkogsSveriges nyhetsbrev kommer tre dagar i veckan med start i nästa vecka

  Etiketter: Skog
  Skogssveriges nyhetsbrev kommer tills vidare att komma ut tre dagar i veckan. På måndagar, onsdagar och fredagar. Brevet förser 5500 skogsintresserade mottagare med kostnadsfri omvärldsbevakning om hela skogssektorn. Det har hittills skickats ut alla vardagar under större delen av året. Från nästa vecka blir det tre dagar. Prenumeranter som i stället har valt veckobrevet får nyheter och debatt som vanligt varje fredag. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Skogforsk: Rejält kliv mot ökad automation

  Etiketter: Skog
  Projekt AUTO2 har utvecklat förutsättningar för att öka automationen i skogsbruket. Med ökad automation förbättras skogsmaskinförarnas arbetsmiljö samtidigt som produktiviteten ökar. / Skogforsk
  Läs mer
 • "Ska vi spara träd i skogen så att andra kan fortsätta elda fossilt?"

  Etiketter: Skog
  De senaste dagarna har det tagits viktiga steg framåt i den internationella klimatpolitiken, både globalt och i EU. Men de europeiska besluten får oss att undra om konsekvenserna för svenskt skogsbruk och svenska skogsägare, skriver Svebios näringspolitiske chef Kjell Andersson i sin blogg: "När kommissionen för några veckor sedan presenterade ett utkast till taxonomin fanns det ett undantag för detta krav för skogsägare med mindre än 25 hektar skog, men nu har den gränsen sänkts till 13 hektar. Hundratusentals skogsägare ska alltså bevisa sin klimatpolitiska oskuld, trots att de inte har någon del i den klimatkris som orsakats av andras produktion och förbränning av fossil olja, kol eller naturgas. Nordiskt skogsbruk drabbas extra hårt eftersom träden växer långsamt, vilket gör 30-årsgränsen omöjlig att klara." / Svebio
  Läs mer
 • Sveaskog kommenterar pågående demonstrationer mot skogsbruk och kalhyggen

  Etiketter: Skog
  Sveaskog kommenterar nu pågående aktioner och demonstrationer mot Sveaskogs skogsbruk. Den senaste tiden har debatten och diskussionen om svenskt skogsbruk ökat med anledningen av Skogsutredningen. Miljöorganisationer samt debattörer tar nu tillfället i akt för att lyfta fram politiska argument för hur skogsbruket bör förändras. Niclas Brantingson, tf. kommunikationschef Sveaskog: "Alla har rätt att uttrycka sina åsikter och vi har som ett statligt bolag ansvar för att lyssna på dem. Vi vill så klart att det ska ske under ordnade former och på ett tryggt och säkert sätt för våra medarbetare och kollegor". / Sveaskog
  Läs mer
 • Skogsstyrelsen positiv till skogsutredningens förslag: "Nu behövs politiska beslut om skogen"

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen ställer sig bakom majoriteten av skogsutredningens förslag och instämmer i att det behövs politiska ställningstaganden om vad skogen ska användas till. En parlamentarisk beredning bör tillsättas för att lösa målkonflikter mellan politikområdena, skriver Skogsstyrelsen i sitt remissvar. "Tydlighet om mål, roller och ansvar bidrar till förutsägbarhet för både skogsägare och myndigheter", säger Herman Sundqvist, generaldirektör. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Landshypotek Bank: "Svenska skogarna riskerar hamna utanför hållbara investeringar"

  Etiketter: Skog
  Nu har EU-kommissionens förslag till regelverk för hållbara investeringar presenterats. Samtidigt som det är välkommet att vi i EU får ett gemensamt klassificeringssystem för gröna investeringar, är det viktigt att det utformas på ett sätt som inte riskerar utestänga och strypa utvecklingen inom svenskt skogsbruk. Martin Kihlberg, hållbarhetschef med särskild expertis på hållbar finansmarknad, på Landshypotek Bank konstaterar: "Skrivbordsprodukten från Bryssel missar i praktiken helt de svenska skogarna som en nyckel i den gröna omställningen. Det är orimligt." / Landshypotek Bank
  Läs mer

Sidor