Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Så vaskar vi fram det gröna guldet!

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium, den 27/2 kl 09.30-12.00 för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. / KSLA
  Läs mer
 • TV: De lever av skogens skatter

  Etiketter: Skog
  För familjen Bjärnstedt är skogen ett sätt att leva. Skogen betyder allt, eller i alla fall försörjning och sysselsättning. / Smålands-Tidningen
  Läs mer
 • Mer upplysning om skogens betydelse

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  I en debattartikel i Dagens Nyheter i förra veckan krävde fem miljöorganisationer att mer av Sveaskogs marker bör skyddas. Kravet har fått Land Lantbruks debattredaktör Kerstin Davidson att fundera. / Skogsland
  Läs mer
 • Lager av rundvirke och massaflis fjärde kvartalet 2014

  Etiketter: Skog
  De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis beräknas ha uppgått till 8,8 miljoner m³fub (kubikmeter barkat virke) per den 31 december 2014. Det är en ökning med 27 procent jämfört med samma tidpunkt året innan. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nya möjligheter att sköta skogen vid datorn

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Skellefteå och Norsjö kommuner till sex träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Med teknikens hjälp kan den egna skogen i allt större utsträckning skötas vid skärmen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Hushållningssällskapen blir sambo med KSLA

  Etiketter: Skog
  Det är nu klart att Hushållningssällskapens förbund kommer flytta in hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) på Drottninggatan 95 B i Stockholm. Hushållningssällskapens förbund har tecknat ett treårigt hyresavtal och inflyttning sker i början på oktober 2015. Tidigare har Hushållningssällskapens förbundskansli funnits i Gamla Stan. / Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  Läs mer
 • Norrhälsinge lockar medlemmar med premie

  Etiketter: Skog
  Nybildade Norrhälsinge skogsägareföreningen går ut hårt på virkesmarknaden. Medlemmar får en premie på 20 kronor för massaveden utöver de priser som allmänt gäller i området. "Vi är prisdrivande", säger styrelseledamoten Magnus Areskoug. / Skogsland
  Läs mer
 • LRF lämnar yttrande över Skatteförenklingsutredningen

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ser möjligheter att kortsiktigt genomföra ett flertal förenklingsförslag i utredningen men skriver även i yttrandet till finansdepartementet att andra centrala delar som rör skattesystemet för enskilda näringsidkare måste omarbetas. / Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
  Läs mer
 • Nya hårdare krav avseende bekämpningsmedel inom FSC

  Etiketter: Skog
  Nya internationella regler har kommit ut som tydliggör och stärker kraven för vilka kemiska ämnen som ska hamna på FSC:s lista för mycket farliga bekämpningsmedel. Den nya listan innehåller ca 400 ämnen, att jämföra med den tidigare listan som innehöll ca 100 ämnen. Nya på listan är acetamiprid och imidacloprid, ämnen som används för att behandla plantor mot snytbaggeangrepp i Sverige. / FSC, Forest Stewardship Council
  Läs mer
 • Markägare alltmer nöjda med formellt skydd av skog

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Merparten av markägarna är delvis eller mycket positiva till att ett naturreservat, biotopskyddsområde eller område med naturvårdsavtal inrättats på deras mark. Det visar en enkät gjord av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor