Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Nya möjligheter att sköta skogen vid datorn

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Västernorrland till nio träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Inte minst kan nya kartor framtagna utifrån laserskanning ge kunskap om den egna skogen. / Skogen
  Läs mer
 • Starkt resultat för Norrskog

  Etiketter: Skog
  Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor, att jämföra med minus 66 miljoner 2013. / Norrskog
  Läs mer
 • Forskare tilldelas 500 000 kronor för att utveckla ”apparat med fingertoppskänsla”

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Daniel Eriksson vid Örebro universitet. Priset delas ut av HKH Prins Carl Philip den 14 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Sveaskogs vd Per-Olof Wedin blir ny ordförande i Eustafor

  Etiketter: Skog
  Sveaskogs vd Per-Olof Wedin har valts till ny ordförande i Eustafor. Eustafor är det europeiska statsskogsbrukets intresseorganisation som tillsammans äger närmare en tredjedel av all skogsmark i Europa, motsvarande 30 miljoner hektar. / Sveaskog
  Läs mer
 • Stöd till enskilda vägar i Västmanland med anledning av branden

  Etiketter: Skog
  Inom ramen för det så kallade brandpaketet har 17 miljoner kronor avsatts till åtgärder för enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014. För att dessa medel ska komma drabbade väghållare till del har regeringen i dag beslutat om en förordning om stöd till enskilda vägar. Ekonomiskt stöd får lämnas för åtgärder med anledning av skador som uppkommit på enskilda vägar som en direkt eller indirekt följd av branden, men även för att förstärka enskilda vägar för att förebygga körskador till följd av efterarbete. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Skog & Ekonomi: Massavedsöverskottets effekter

  Etiketter: Skog
  De senaste åren går kanske till historien som tiden då Sveriges gallringsandel kulminerade på 25 procent. Orsakerna till vändningen nedåt är flera. Industrinedläggningar, ökad import och en kraftigt höjd sågverksproduktion har skapat ett överskott på massaved i Sverige. Resultatet är sänkta flis- och massavedpriserna som pressar skogsägare och sågverk. Kombinationen av sänkta priserna och ökad stormfrekvens påverkar nu gallringsaktiviteten och många skogsägare överväger nu att minska gallringarna. / Danske Bank
  Läs mer
 • Premiär för ”nya” Skogseko

  Etiketter: Skog
  Nya Skogseko är här! Tidningen har fått såväl ny layout som format och papper. I dagarna delas den ut till skogsägarna runt om i landet. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Spridning av marklav på experimentstadiet

  Etiketter: Friluftsliv & jakt, Skog
  Hans Winsa, som är forskningsledare på Sveaskog berättade om spridning av marklav på experimentstadiet. På föreläsningen Skogen, renen och de samiska kulturarven i Bio Abelli på Västerbottens museum kastas ljus över rennäringens villkor och relationer till andra intressenter i landskapet. / SR Sameradion
  Läs mer
 • Stiftelsen Skogssällskapet bidrar till framtidens skogar!

  Etiketter: Skog
  Styrelsen för stiftelsen Skogssällskapet har beslutat att fördela 10,3 miljoner kronor till forskning och kunskapsutveckling om bland annat fornminneskartering, stormrelaterad skogsskötsel och trädslagsval vid hyggesfritt skogsbruk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Klarar din skog att möta ett förändrat klimat?

  Etiketter: Skog
  Som skogsägare kan du, genom aktiva val i din skötsel av skogen, rusta din fastighet för att bättre klara framtidens klimat. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor