Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Över 10 000 hektar skog har försvunnit

  Etiketter: Skog
  Mellan 2009 och 2012 ställdes 10 500 hektar skog om till jordbruksmark. Men utvecklingen får ingen större kritik från vare sig myndigheter, forskare eller miljörörelsen./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • Liv och förnyelse efter stormarna

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  Det har vuxit så det knakat på våra Gudrunhyggen. Björk, rönn, vide, sälg, asp, lite bok och ek, därutöver vildhallon, brakved och olika örter och gräs har täckt marken. / Skogsland
  Läs mer
 • Positiv framtidstro vid Mellanskogs föreningsstämma

  Etiketter: Skog
  Vid gårdagens föreningsstämma i Uppsala fick Hans Tibell, Östhammar motta Mellanskogs utmärkelse, Guldnålen, som uppskattning för det arbete han genom åren lagt ner för att driva skogsägarnas rätt att bruka och äga sin skog. Priset Träkronan delades i år ut till Preem AB.
  Läs mer
 • Stort röjningsbehov i Uppsala läns skogar

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen genomför under våren en särskild satsning för att lyfta röjningsbehovet i de uppländska skogarna. Att röja sin skog är både en lönsam investering och en del av ett aktivt naturvårdsarbete. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Statssekreterare Elisabeth Backteman till FN:s skogsforum i New York

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Förvaltningen av världens skogar står på agendan på Förenta Nationernas skogsforum. Den 13 - 14 maj deltar statssekreterare Elisabeth Backteman på forumet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • TV: Granplant växer med ny teknik

  Etiketter: Skog
  Miljontals trädplantor drivs nu upp i en ny odlingskammare. Våning efter våning med späda granplantor pysslas nu om i Holmens odlingskammare i Friggesund. Med ny teknik drivs de upp effektivt och miljövänligt. / Hela Hälsingland
  Läs mer
 • Skogen som integrationsarena

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Skogen behöver skötas och pysslas om, men det saknas resurser. Forskaren Ann Dolling har tittat på detta och hon menar att flyktingar som kommer från Syrien skulle kunna göra stor nytta om de bara fick chansen. Inspelat den 5 mars 2015 på SLU, Umeå. Arrangör: SLU och Umeå universitet. / UR
  Läs mer
 • Högskärmar av tall utmanar kalhyggen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  En tät högskärm med tall kan utmana dagens kalhyggesbruk ekonomiskt. Det visar en utvärdering av fyra kalhyggesfria alternativ som forskare på SLU och Skogforsk gjort. / Skogsland
  Läs mer
 • En ny film och en ny broschyr om miljöhänsyn i skogsbruket ska öka skogsägarnas kunskap

  Etiketter: Skog
  För att ge en samlad bild av vad miljöhänsyn är för något och hur skogsbruket kan arbeta har Skogsstyrelsen tagit fram nytt informationsmaterial i form av en film samt en ny broschyr. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Mer delaktighet behövs om Levande skogar ska nås

  Etiketter: Skog
  Större delaktighet och engagemang hos dem som förväntas bidra till resultat är en nyckelfaktor om miljökvalitetsmålet Levande skogar ska kunna nås. Då kan takten i arbetet också öka. Det visar Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av Levande skogar. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor