Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Ändrad hantering av tillstånd för avverkning i fjällnära skog

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen kommer till viss del att hantera tillståndsansökningar för avverkning i fjällnära skog på ett nytt sätt. Detta med anledning av Kammarrättens dom i Änok-fallet i december 2014. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Koll på svärmande granbarkborrar kan rädda skog

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen har inlett den årliga övervakningen av granbarkborrens svärmning runt om i landet. En viktig insats för att motverka omfattande skogsskador. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lär dig mer om din skog!

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Inbjudan till informationsträffar för markägare. Projektet Klimatnytta från skogen inbjuder till tre informationsträffar för markägare i Övertorneå. Vi bjuder på mat och fika! / Övertorneå
  Läs mer
 • Många maskiner vid amerikansk avverkning

  Etiketter: Skog
  Det är andra maskiner än de vi är vana vid som används vid en avverkning i amerikanskt skogsbruk. / ATL
  Läs mer
 • Viktigt att fortsätta arbetet för att mota almsjukan

  Etiketter: Skog
  I slutet av april släpptes den nya rödlistan där almen nu klassas som akut hotad. Det visar på vikten av att arbetet för att bekämpa almsjukan på Gotland fortsätter och intensifieras. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nyfikna turister hinder i brandskadad skog

  Etiketter: Skog
  Nyfikna ställer till det för åkarna som arbetar med att ta ut den brandskakade skogen efter den stora branden i Västmanland i augusti förra året. På grund av den senaste tidens anstormning av nyfikna bilister väljer åkarna nu att jobba på kvällar och nätter./ Upsala Nya Tidning
  Läs mer
 • Kampanj ska få fler att röja skog

  Etiketter: Skog
  Röjningsbehovet i de Uppländska skogarna är stort. Det menar Skogsstyrelsen som nu driver kampanj i länet. I dagarna går information ut till 350 skogsägare som uppmuntras att röja sin skog./ SVT Uppland
  Läs mer
 • Viktigt att fortsätta arbetet för att mota almsjukan

  Etiketter: Skog
  GOTLAND. I slutet av april släpptes den nya rödlistan där almen nu klassas som akut hotad. På Gotland finns den sista stora populationen av alm i Europa. – Gotland är det enda område i Sverige där det pågår en bekämpning. I övriga delar av landet har man avslutat eller aldrig påbörjat bekämpning. Förhoppningen är såklart att trenden från i fjol ska hålla i sig och att antalet sjuka träd minskar även i år, säger Karin Wågström, skogskonsulent, Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Nu ska allt virke säljas på nätet

  Etiketter: Skog
  Rotpostmäklarna ska utöka sin verksamhet och sälja alla former av virke på nätet. - Vi har under en längre tid strävat efter ett bättre och rationellare system för virkeshandel som kan tilltala både skogsägare och virkesköpare, säger Anders Fröidstedt, marknadschef på Rotpostmäklarna i ett pressmeddelande./ ATL
  Läs mer
 • Över 10 000 hektar skog har försvunnit

  Etiketter: Skog
  Mellan 2009 och 2012 ställdes 10 500 hektar skog om till jordbruksmark. Men utvecklingen får ingen större kritik från vare sig myndigheter, forskare eller miljörörelsen./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer

Sidor