Skog

Den svenska skogen

Sverige är en skoglig stormakt
Skogen är ett fundament i det svenska samhället. Sverige odlar skog framgångsrikt och har mer skog idag än någonsin. Skogen är en viktig inspirationskälla för oss alla. Mången diktare har hämtat näring ur skogen. Men skogen är också en viktig inkomstkälla för Sverige. Utrikeshandeln med sågade trävaror, massa- och pappersprodukter är en viktig ryggrad i den svenska ekonomin. Och inför framtiden – i omställningen till ett hållbart samhälle – har skogen också en nyckelroll med sin förnybara råvara.

En livskraftig ”grön” sektor ger direkt sysselsättning åt cirka 70 000 personer i hela landet på industrisidan. Om vi även räknar med underleverantörer, är den samlade sysselsättningen 120 000 personer. På många håll är det skogsnäringen som håller liv i bygden. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen.

Över 300 000 privatpersoner är skogsägare och vårdar sina skogar med entusiasm. För många andra är skogen också betydelsefull för naturupplevelser av olika slag – för jakt eller för svamp- och bärplockning. Den svenska allemansrätten är djupt rotad.

Grova granskogar, torra tallhedar och ljusa lövskogar. Sumpskogar, strandskogar och fjällskogar. Drygt två tredjedelar av Sveriges landyta (69 procent) är täckt av olika typer av skog.

Ryggrad i utrikeshandeln - femte största exportören
Sverige är världens femte största exportör sammantaget av massa, papper och sågade trävaror. Hela 80 procent av det som produceras går på export. År 2019 var det samlade exportvärdet från skogsnäringen 150 miljarder kronor. Råvaran är till största delen inhemsk och importen av insatsvaror och råvaror är liten. Det gör skogsindustrins ekonomiska betydelse än viktigare.

Sverige har mer skog än någonsin. Efter omfattande nyplanteringar, som kom igång i början av 1900-talet, har det svenska skogsförrådet fördubblats på mindre än 100 år. 80 procent av skogsmarken brukas aktivt. De årliga avverkningarna motsvarar bara 1 procent.

Omfattande miljöinsatser
De senaste 40 åren har skogsindustrin gjort omfattande miljöinsatser. Skogsindustrins utsläpp av växthusgaser är cirka 1 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen till vatten av organiskt material från massa- och pappersbruk har minskat med 90 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent. Utsläppen till luft av svavelföroreningar från massa- och pappersbruken har minskat med 98 procent. Samtidigt har massaproduktionen ökat med 30 procent.

Skogens nyckelroll för att nå det hållbara samhället
Skogen är värdefull för klimatet. Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle.

Skogen har blivit allt mer uppmärksammad som en positiv faktor i den fortsatta marschen ut ur fossilsamhället för att nå hållbarhet. Allt fler ser att biomassa från skog är en förnybar, återvinningsbar och koldioxidneutral råvarukälla som i många fall kan ersätta fossil råvara. Trä och träfiber kan, förutom att ge oss produkter som papper och byggmaterial, också användas för att producera förnybart bränsle, ”gröna” kemikalier eller nya typer av material från cellulosa. Men skogen producerar också så kallade ekosystemtjänster som ett hållbart samhälle är beroende av. Vi behöver fungerande skogsekosystem för att till exempel reglera balansen i atmosfären, rena luften vi andas och vattnet vi dricker. 

Grundtanken i den svenska skogsbruksmodellen är att skogen ska brukas för att tillgodose olika intressen. Uthållig produktion av virke ska gå hand i hand med bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden liksom andra värden. 

Under ämnet "Skog" på SkogsSverige har vi samlat information om skog, träd och skogsbruk i Sverige. Här hittar du fakta om den svenska skogen och hur den brukas. Du kan också läsa om våra svenska trädslag, om stormfällning och om skogshistoria. Du hittar verktyg för att själv räkna på olika saker i skogen – till exempel volymen på ett träd - och här finns länkar till myndigheter, organisationer och företag inom skogsbrukssektorn. Du kan också läsa om hur du ska göra för att slippa en barrande julgran liksom en hel del annat intressant om skog och träd.

Fråga SkogsSverige om skog!
Hittar du inte den fakta du söker? Undrar du över något särskilt när det gäller skog? I SkogsSveriges Frågelåda besvarar ett hundratal experter från skogssektorn, framförallt från Lantbruksuniversitetet och Linnéuniversitetet, frågor om skog, trä och skogsindustri. Här kan du söka bland tusentals redan besvarade frågor. Hittar du inte det du söker kan du ställa din egen fråga till experterna.

Till Frågelådan
Du kanske undrar vad som menas med produktiv skogsmark?


Eller så undrar du kanske vilket som är det vanligaste trädet i Sverige?

Läs svaret här

Testa dina kunskaper om Allemansrätten i SkogsSveriges Quiz!
Gå till Quizet
 • Skogsnolia viktig mässa för maskintillverkarna

  Etiketter: Skog
  Skogsnolia har gjort sig känd som en trivsam mässa som ger stora möjligheter till givande möten. – Mässan är väl inarbetad och är lagom stor vilket gör att vi hinner med kunden på ett helt annat sett än på andra stora mässor i världen, säger till exempel Jörgen Ivarsson, försäljningschef Norden på maskintillverkaren Rottne. / Skogsnolia
  Läs mer
 • Finlands största skogsmässa hålls i Jönköping

  Etiketter: Skog
  Årets SkogsElmia blir även en finsk angelägenhet. Utställarna från vårt östra grannland är många och de förlägger till och med världspremiärer i Jönköping. / SkogsElmia
  Läs mer
 • Carina Olson lämnar Södra

  Etiketter: Skog
  Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör samt inköpsdirektör, lämnar sin position för uppdraget som Chief Financial Officer (CFO) inom Praktikertjänst. Rekrytering av hennes efterträdare har inletts. - Jag har haft 14 fantastiska år inom Södra men nu är jag i ett skede i livet där jag är mogen för ett nytt steg. Att bli CFO på Praktikertjänst innebär spännande utmaningar för mig där jag tror att jag har mycket användbara erfarenheter från Södra, säger Carina Olson. / Södra
  Läs mer
 • Regeringen presenterar arbetsgrupperna i det nationella skogsprogrammet

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Nu tas nästa steg i det nationella skogsprogrammet för att nå skogsprogrammets vision: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Arbetet leds av landsbygdsministern med stöd av ett programråd bestående av 22 intressenter. Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess där intressenter, myndigheter och universitet gemensamt ska ta sig an utmaningar och möjligheter för att nå visionen i skogsprogrammet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Leif Gustavsson medverkar i antologi om människans förhållande till skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt, Skog
  Tjugo skribenter diskuterar hur forskning kan bidra till att utveckla en hållbar relation mellan skogen och människan, ur olika perspektiv – biologiska, tekniska, ekonomiska och sociala. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • Skogen tar upp koldioxid redan åtta år efter stormen Gudrun

  Etiketter: Skog, Stormfällning
  ”Skogen tar upp koldioxid redan åtta år efter stormen Gudrun visar kolbalansmätningar på Toftaholm norr om Ljungby”. Johan Bergh professor på Linnéuniversitet och hans forskarkollegor vid SLU Achim Grelle, Per-Ola Hedwall och Monika Strömgren, driver ett forskningsprojekt om ungskogens kolbalans finansierat av Energimyndigheten, TC4F och Carl Tryggers stiftelse. Delar av resultaten redovisas på Föreningen Skogens vårexkursion den 11 maj.
  Läs mer
 • Sven-Erik Bucht besöker Skogsstyrelsen i Jönköping

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  För första gången som landsbygdsminister besöker Sven-Erik Bucht Skogsstyrelsen måndagen den 4 maj. Under besöket kommer ministern bland annat att träffa generaldirektör Monika Stridsman. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk - möjligheter och konsekvenser

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Strukturerad dialogprocess - regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel
  Future Forests bjöd in till seminarium den 28 april på KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Föredragshållarna var forskare och professorer från SLU och Skogforsk. Deltagarna kom bl.a från LRF Skogsägarna, Skogforsk, Sveaskog, SLU, BillerudKorsnäs m.fl. skogliga bolag och organisationer. År 2013 fick Skogsstyrelsen och SLU ett nytt regeringsuppdrag om adaptiv skogsskötsel. Uppdraget innebär analys av om det inom ramen för skogsvårdslagen finns åtgärder som främjar en ökad produktion av biomassa, samtidigt som miljöhänsyn vägs in. På programmet fanns punkterna virkesproduktion och ekonomi, drivning, kol och klimat, biologisk mångfald, rotröta och sociala värden.
  Läs mer
 • EU röstar för strategi som vill öka andelen urskog

  Etiketter: Skog
  Europaparlamentet röstade på tisdagen för en skogsstrategi för EU, som innebär att Sverige uppmanas ta stora delar skogsmark ur produktion för att bli urskog. / Redeye
  Läs mer
 • Satellitbilder visar var dalaskogarna behöver röjas

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen vill att skogsägarna ökar röjningsaktiviteten i skogen. I Dalarna får under våren ungefär 900 skogsägare ett utskick om hur det ser ut i deras skog. I samband med kampanjen görs en satellitbildsanalys som visar var det kan finnas ett större röjningsbehov. I dagarna skickas informationen ut till cirka 900 skogsägare. Syftet är att uppmärksamma länets skogsägare på vikten av att röja i sin skog. / Skogsstyrelsen
  Läs mer

Sidor