,
Gråal (Alnus incana) Virkesförråd i Sverige: 49,6 miljoner m3sk (kubikmeter stamved inklusive bark) (avser både gråal och klibbal) ​Trädslagsandel: 1,5 % (avser både gråal och klibbal).
,
Klibbal (Alnus glutinosa) Virkesförråd: 49,6 milj m3sk (gäller både gråal och klibbal) Trädslagsandel: 1,5 % (gäller både gråal och klibbal) Invandrade ifrån söder för 8500 år sedan.

Alm

,
Alm (Ulmus glabra). Virkesförråd: 2,7 milj m3sk. Trädslagsandel: 0,1 % av virket i Sveriges skogar. Invandrade från söder för 9000 år sedan.

Ask

,
Ask (Fraxinus excelsior) Virkesförråd: 4,9 milj m3sk Trädslagsandel: 0,1 % Invandrade i början av värmetiden för 8000 år sedan.

Asp

,
Asp (Populus tremula) Virkesförråd: 53,7 milj m3sk Trädslagsandel: 1,6 % Var bland de första lövträden som invandrade söderifrån efter isens avsmältning för 12000 år sedan.
,
Avenbok (Carpinus betulus) Virkesförråd: 0,8 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Invandrade under värmetiden för 3500 år sedan.
,
Glasbjörk (Betula pubescens) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  ​Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Var det första träd som invandrade i spåren av den smältande inlandsisen för 12000 år sedan och bildar nu trädgräns i de skandinaviska fjällen. Växer bra på fuktiga marker. Har ett flackt ytligt rotsystem.
,
Vårtbjörk (Betula pendula) Virkesförråd: 411 milj m3sk (avser både vårtbjörk och glasbjörk) Trädslagsandel: 12,3 % (avser både vårtbjörk och glasbjörk)  Invandrade från söder samtidigt med tallen för 12000 år sedan.

Bok

,
Bok (Fagus silvatica). Virkesförråd: 21,8 milj m3sk. Trädslagsandel: 0,6%. Invandrade i slutet av värmetiden från Danmark för 3500 år sedan. Växer bäst på mullrik, kalkhaltig, lerblandad moränmark med rörligt grundvatten.
,
Brakved (Frangula alnus) Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 10000 år sedan. Är en mindre buske som växer som undervegetation i skogar, företrädesvis på fuktig mark med lågt pH-värde. Uppträder ofta rikligt i skogsbryn, intill vattendrag och som busksnår längs sjöar. Skjuter gärna stubb- och rotskott.
,
Bergek (Quercus petraea), Druvek, Vinterek. Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både druvek och skogsek) Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergek och skogsek) Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmeperioden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.
,
Skogsek (Querqus robur), Stjälkek, Sommarek. Virkesförråd: 37,6 milj m3sk (avser både bergsek och skogsek). Trädslagsandel: 1,1 % (avser både bergsek och skogsek). Invandrade för 9000 år sedan och fick under värmetiden stor spridning tillsammans med lind, alm och ask.

En

,
En (Juniperus communis) Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan och är världens mest spridda barrväxt. Av 40-talet arter är endast en inhemsk i Sverige. Har tämligen grunt rotsystem. Är anspråkslös vad gäller jordmån. Ljuskrävande, köld- och vindhärdig.
,
Fågelbär (Prunus avium) Virkesförråd: 0,5 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Har troligen införts av fåglar och människor under värmetiden.
,
Gran (Picea abies) det till Sverige sist invandrade skogsträdet. Det spred sig från nordost via Finland för 3500 år sedan och har med naturlig utbredning nått till gränsen mot Blekinge, Skåne och Halland.
,
Hägg (Prunus padus) Invandrade efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan. Grunt utbrett rotsystem. Grenar som ligger mot marken är rotslående. Trivs bäst på fuktig basisk lerblandad sandmylla i halvskugga. Undviker utpräglat kalkrika marker; saknas därför på Öland och Gotland.
,
Hassel (Corylus avellana) invandrade för 9500 år sedan då klimatet efter istiden blivit något varmare. Stora hasselskogar dominerade kortvarigt södra och västra Sverige. Växer i buskform och blir normalt 3-8 m hög. Kan ibland växa upp som träd och bli över 10 m hög och 1 m i omkrets. Blir maximalt 60-70 år.
,
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) Ett vackert alle- och parkträd som infördes till Sverige på 1600-talet. Är stormfast men blad och blommor tål ej hårda vindar. Den är ganska härdig och förekommer planterad upp till Ångermanland. Föredrar mullrika något fuktiga, kalkhaltiga marker i soligt läge, men ej torra, PH-låga marker.
,
Lärk (Larix decidua) Virkesförråd: 1,4 milj m3sk Trädslagsandel: 0,0 % Införd på 1870-talet från Sydeuropa där den bildar skogsgräns på 2400 m. (Senare uppgifter visar på att den kan ha införts till Sverige betydligt tidigare)
,
Lind (Tilia cordata) Ett vackert alle- och parkträd som invandrade från Danmark för 7500 år sedan. Vår vanliga parklind är en korsning mellan skogslinden (T. cordata) och den sällsynta bohuslunden (T. platyphylla). Skogslinden kan bli ett mäktigt träd med grov stam och kraftig, lövrik krona. Linden räknas till de ädla lövträden.
,
Skogslönn (Acer platanoides). Invandrade under värmetiden för cirka 7000 år sedan. Blir knappt 20 m hög på 100 år. Kan dock uppnå 31 m i höjd och 620 cm i omkrets. Blir sällan över 150 år.
,
Oxel (Sorbus intermedia) Anses uppkommen för 6000 år sedan i Sverige ur en korsning mellan vitoxel och tyskoxel. Har därför huvudsaklig utbredning i Sverige.
,
Rönn (Sorbus aucuparia). Invandrade tidigt efter inlandsisens avsmältning för 12000 år sedan. Utbrett djupgående rotsystem, skjuter stubb- och rotskott, är därför stormfast.
,
Sälg (Salix caprea). Ett av de första trädslagen som vandrade in efter isavsmältningen för 12000 år sedan. Trivs bäst i ängsmarker, hagar och skogsbryn i soliga lägen.
,
Tall (Pinus sylvestris) Virkesförråd: 1 316 milj m3sk Trädslagsandel: 39,2 % av Sveriges virkesförråd. Invandrade från sydost för 12000 år sedan och är numera vårt, näst granen, viktigaste skogsträd. Tallen är näst granen vårt vanligaste skogsträd. Den uppvisar tydliga skillnader i utseende.