Stormen och miljön

Stormar och miljön

Stormar skadar inte bara den stående skogen. Forngravar och kolbottnar kan ryckas upp av avslitna rötter, stenmurar kan trasas sönder, värdefulla naturvårdsobjekt kan spolieras. Omrörningen i marken efter en rotvält bjässe och den ökade terrängtransporten kan bidra till utlakning av metylkvicksilver.

Efter stormen Gudrun noterades många skador på fornminnen och kulturhistoriska lämningar, men också på många andra miljömål. En sammanfattning finns i Skogsstyrelsens rapport från Gudrun.

Mer tips om skogsbruk med hänsyn till kulturmiljöerna finns i Kunskap Direkts avsnitt Skogens kulturarv.

Läs mer om den svenska skogen här på SkogsSverige
Läs mer om hållbart skogsbruk här på SkogsSverige

Uppdaterad: